รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Image
Image
Image
Image
Image
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจะต้องมีความสมดุลกันระหว่างความมั่นคงทางธุรกิจ (ซึ่งหมายรวมถึงผลกำไรประจำปีและการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว) กับการใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการในส่วนของความมั่นคงทางธุรกิจ บริษัทฯได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ตั้งไว้โดยพิจารณาทบทวนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้กรอบการกำกับกิจการที่ดี โดยมีแนวทางที่ชัดเจนว่ากระบวนการทางธุรกิจของบริษัทจะต้องไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม และพยายามเสริมสร้างกิจกรรมที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมไปพร้อมกันด้วย
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th