รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Image
Image
Image
Image
Image
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจะต้องมีความสมดุลกันระหว่างความมั่นคงทางธุรกิจ (ซึ่งหมายรวมถึงผลกำไรประจำปีและการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว) กับการใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการในส่วนของความมั่นคงทางธุรกิจ บริษัทฯได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ตั้งไว้โดยพิจารณาทบทวนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้กรอบการกำกับกิจการที่ดี โดยมีแนวทางที่ชัดเจนว่ากระบวนการทางธุรกิจของบริษัทจะต้องไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม และพยายามเสริมสร้างกิจกรรมที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมไปพร้อมกันด้วย
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th