นโยบายความยั่งยืน และนโยบายสิ่งแวดล้อมและแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความยั่งยืน และนโยบายสิ่งแวดล้อม
และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความยั่งยืน

บริษัท  น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน   คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายความยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565-2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566  โดยมีมติกำหนดนโยบายความยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจ ดังนี้

“สร้างสุขที่ยั่งยืน” คือเป้าหมายในการดำเนินกิจการของ KSL โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มาเป็นแนวทางในการปฎิบัติ ร่วมกับการใช้โมเดลเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) ที่ให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล พร้อมปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืนตาม SDGs (Sustainable Development Goals) ภายใต้กรอบการดำเนินงาน ESG ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment), ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการ (Governance)

ด้านสิ่งแวดล้อม

KSL ได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับการเกษตร เพื่อรักษาและหลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบแก่สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลด (reduce) การใช้เพียงเท่าที่จำเป็น การนำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) และการหมุนเวียน (recycle) ภายใต้แนวคิด Zero Waste

ด้านสังคม

KSL สร้างความสุขต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยการปฏิบัติตามนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการทำงานในองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม สิทธิแรงงาน ความปลอดภัย และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีตามหลักสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ให้กับบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรและสังคมให้ดีขึ้น

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

KSL ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ สนับสนุนการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมต่อการปรับตัวและต่อยอดธุรกิจใหม่ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดผลกระทบด้านมลภาวะที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทให้เหลือน้อยที่สุด และพัฒนาให้ดีขึ้น รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และขจัดความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในการทำงาน ควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ด้วยความมุ่งมั่น ดังนี้

1.กระตุ้นการรับรู้และการหาทางออกเรื่องปัญหาขยะ ภาวะโลกร้อน และมลพิษเพื่อสร้างจิตสำนึกและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก เน้นย้ำความสำคัญของการปกป้องและอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2.มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ.2045 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2060 โดยการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร และพลังงานให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

3.ลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จากการเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าสู่โรงงาน โดยการวางแผนร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อย  ชาวไร่อ้อย เพื่อลดการเผาอ้อยและสนับสนุนงานวิจัยเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในการเก็บเกี่ยวอ้อยสด รวมถึงการใช้รถบรรทุกอ้อยเข้าสู่โรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

4.บริหารจัดการน้ำสำหรับธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการจัดหาน้ำ (เช่น การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งต้นน้ำ การฟื้นฟู การบำรุงรักษา การเข้าถึงแหล่งน้ำคุณภาพอย่างมีธรรมาภิบาลและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน) กระบวนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (เช่น การประหยัดน้ำ การลดการสูญเสียน้ำ การนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และ การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่)

5.บริหารจัดการขยะของทั้งองค์กร ตั้งแต่การลดการก่อกำเนิดขยะ และคัดแยกขยะเพื่อนำกลับไปใช้ซ้ำ หรือ Recycle ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม

ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจน้ำตาลและธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ โดยควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของโรงงานผลิตน้ำตาลในประเทศไทย ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและ ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการที่ดีอันเป็นสากลและ เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรม อันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ
1

การประกอบกิจการภายใต้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล

1.1 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย จริยธรรมในการประกอบการค้า และหลักการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ชำระภาษีอากรอย่างถูกต้องตรงต่อเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

1.2 บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ และจะไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น มีการจัดการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
2

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ บริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อันไม่สมควรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ในการนี้ บริษัทฯได้จัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่ประมวลนโยบาย จรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติ บริษัทฯได้แสดงเจตน์จำนงแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี พ.ศ. 2557 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
3

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงการดูแลไม่ให้บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาแก่ผู้ได้รับความเสียหาย

บริษัทฯ ได้อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
4

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

4.1 เคารพสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน

4.2 จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม

4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และ ฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร

4.4 จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น

4.5 จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล

4.6 ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

4.7 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว
5

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ภายใต้นโยบายดังนี้

5.1 บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่มีมาตรฐาน และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

5.2 บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล

5.3 บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ

5.4 บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

5.5 บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ
6

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง

บริษัทฯ จะยึดถือข้อปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมกับคู่ค้า ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่กำหนดไว้ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคู่ค้า และส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับบริษัทฯ

บริษัทฯปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ในด้านต่างๆ ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้ บริษัทฯจะแจ้งเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข

บริษัทฯดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีกลั่นแกล้ง กีดกัน หรือดำเนินการใดๆที่ต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อมิให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
7

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ยังดำเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนากระบวนการผลิตและเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างมาตรการป้องกันไว้ก่อนในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลด (reduce) การใช้เพียงเท่าที่จำเป็น การนำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) และการหมุนเวียน (recycle) ในส่วนของของเสีย (waste) บริษัทฯลดหรือขจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งของเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
8

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าดำเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี ส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในการทำงานในองค์กร เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และบริษัทฯจะร่วมมือระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอื่นๆในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่เป็นเป้าหมายในแต่ละปี
9

การส่งเสริมนวัตกรรมที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานค้นคิดนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ ข้างต้น เช่น การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การจัดการของเสีย การควบคุมการปลดปล่อยของเสีย เป็นต้น ทั้งนี้ นวัตกรรมที่นำมาใช้อาจมีได้หลายระดับ ทั้งที่เป็นการทำขึ้นใหม่ (novelty) การปรับปรุง (improvement) การปรับแต่ง (adjustment/modification) การเปลี่ยน (alteration) เพื่อให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากกว่าเดิม และจะเปิดเผยนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นพิจารณาดำเนินการหรือพัฒนาต่อไป
การติดตามและทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
จะดำเนินการติดตาม ประเมิน และทบทวนโครงการต่างๆ ที่ได้สนับสนุนทั้งในปัจจุบัน และจะพิจารณาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต อย่างรอบคอบ ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

บริษัทฯได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ Standard โดยเปิดเผยข้อมูลต่างๆในระดับ Core ซึ่งมีมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม โดยได้จัดทำเป็นส่วนหนึ่งในเล่มรายงานประจำปีมาตั้งแต่ปี 2559 รายงานดังกล่าวจะแสดงถึงข้อมูลการรายงานตามหัวข้อต่างๆและหน่วยวัดตาม GRI และรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th