สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน

พนักงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น เงินเดือน โบนัสที่เหมาะสมตามผลปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  

บริษัทยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานภายในบริษัท รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กร และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ย ของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี รวมเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน (รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)
การเคารพและปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

หลักการที่สำคัญในเรื่องนี้ครอบคลุมถึง

1.การเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน และจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามบทบัญญัติของกฎหมาย

2.การปฎิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม งดเว้นการเลือกปฎิบัติต่อบุคคลอื่นให้ต้องเสียสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ อันเนื่องจากความเหมือนหรือแตกต่างกันในทางใดทางหนึ่งที่มิได้มีผลต่อการปฎิบัติงาน เช่น สภาพร่างกายหรือจิตใจ เชื้อชาติสัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ฐานะ เป็นต้น

3.บุคคลควรให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรี สถานภาพหรือความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ลูกค้า

บริษัทใช้ระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2015, ISO22000:2005, ISO22000:2018, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL, KOSHER, Bonsucro และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าบริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้า การส่งมอบที่ตรงเวลาและบริการในระดับโลก ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัด โดยไม่นำมาเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ตลอดจนการจัดช่องทางการติดต่อสำหรับลูกค้า เพื่อแนะนำติชม หรือแจ้งข้อร้องเรียนโดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทฯจะได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะประมาณ 40-50 ครั้งต่อปีสำหรับการดำเนินการของโรงงานน้ำตาลทราย 5 แห่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการทำธุรกิจกับบริษัทฯ จะไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ กับมาตรฐานที่ลูกค้ายึดถืออยู่ บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกมาประเมินการดำเนินการและให้การรับรองในส่วนของมาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานของลูกค้าด้วย

คู่ค้า

คู่ค้าของบริษัทนั้น นอกจากหมายถึงคู่สัญญาในการซื้อขายและการจ้างระหว่างกันแล้ว ยังรวมไปถึงผู้ร่วมลงทุนกับบริษัทในบางกิจการด้วย บริษัทคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญาร่วมทุนมาโดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต ความเท่าเทียมกันและสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากเงินที่ลงทุน บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าในหมวดที่ 3 ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและยุติธรรม บริษัทกำหนดคุณสมบัติของคู่ค้าที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันซึ่งข้อมูลและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้าที่มีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีที่เปิดเผและเท่าเทียมกัน รักษาข้อมูลการเสนอราคาที่ได้รับจากคู่ค้าไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่คู่ค้าที่เสนอราคารายอื่น ไม่เรียกไม่รับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท และได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกันสำหรับการทำงานของผู้รับจ้างในสถานประกอบการต่างๆนั้น บริษัทจะจัดเตรียมสภาพการทำงานที่ปลอดภัยแก่ผู้รับจ้างและกำชับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัดด้วย เมื่องานแล้วเสร็จบริษัทมีขั้นตอนการตรวจรับงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมและชำระค่าสินค้าหรือค่าจ้างภายในเวลาที่เหมาะสม บริษัทโดยฝ่ายจัดซื้อได้สื่อสารกับคู่ค้า (supplier) ด้วยช่องทางต่างๆ ในเรื่องที่สำคัญ และจัดช่องทางร้องเรียนและแจ้งข้อมูลแก่บริษัทโดยแจ้งให้คู่ค้าทราบ

        นอกจากนั้น ในปี 2563 บริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งคู่ค้าถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทให้รับทราบ ทั้งนี้ หน่วยจัดซื้อส่วนกลางขอให้หัวหน้าแผนกพัสดุทุกโรงงานที่มีการจัดซื้อท้องถิ่นส่งหนังสือรับทราบนโยบายการต่อต้านการคอรัปชั่นให้ผู้ขายท้องถิ่นรับทราบด้วย

เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพันที่ตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ทั้งในการชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา การใช้บริการทางการเงินที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของบริษัท การให้และรักษาหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด เช่น รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่ถูกต้องแก่เจ้าหนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การรักษาอัตราส่วนหนี้สินและทุน เป็นต้น ในการดำเนินงาน บริษัทได้สร้างความไว้วางใจให้กับเจ้าหนี้ผ่านการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และอำนวยความสะดวกด้านข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทผ่านทางรายงานประจำปีและรายงาน 56-1 กับสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างเปิดเผยผ่านทางงบการเงินที่ได้จัดทำและรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และได้กำหนดวิธีปฎิบัติไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน

คู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจว่าบุคลากรต้องไม่ดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยทำลายหรือกีดกันคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย ในทางปฏิบัติคู่แข่งในอุตสาหกรรมจะเป็นสมาชิกในสมาคมเดียวกันซึ่งได้ประชุมปรึกษาหารือและแบ่งปันข้อมูลกันอยู่เป็นประจำ จึงไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรม

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม หรือ เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทได้เข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งเสนอความเห็นและให้ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัท

ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมุษยชน โดยบริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ว่าบริษัทสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของปฎิญญาและอนุสัญญาของสหประชาชาติ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆที่ประเทศไทยเป็นภาคี และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน สถานประกอบการแต่ละแห่งของบริษัทในกลุ่มได้แสดงเจตนารมณ์ให้ปรากฏเด่นชัดว่าบริษัทฯ ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยประกาศให้ชุมชนทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางต่างๆ

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่า บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด บริษัทสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใช้วัตถุดิบและของเหลือใช้ให้คุ้มค่าที่สุดโดยหมุนเวียนไปใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ ส่วนที่โรงงานจะเน้นการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยของเสียหรือมลภาวะสู่ชุมชน บริษัทได้มีการนำเครื่องดักจับฝุ่นละอองที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัทพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตให้สะอาดพอที่จะนำกลับมาใช้หรือปล่อยกลับสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้และได้สร้างระบบบำบัดน้ำคอนเดนเสทจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ (โครงการต้นแบบ Submerged Aerated Fixed Film – SAF) ขึ้นที่โรงงานในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ บริษัทได้ปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดข้อกล่าวหาหรือเสี่ยงต่อข้อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น อนึ่ง เนื่องจากความเสี่ยงทางกฎหมายในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะความไม่คุ้นเคยกับประเด็นกฎหมายของบุคลากร บริษัทฯจึงได้กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯว่า บุคลากรต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยไม่ใช้งานสร้างสรรค์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าการกระทำใดของหน่วยงานใดจะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือไม่ ควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจได้ให้ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาไว้ครอบคลุมเพียงพอว่า รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ข้อมูลคู่ค้า ข้อมูลลูกค้า สูตรการผลิต ตลอดจนข้อมูลหรือสิ่งอื่นๆ ที่ถือเป็นความลับทางการค้า ในทางปฏิบัติปรากฏว่ามีการปรึกษาหารือเรื่องนี้บ่อยครั้ง และสามารถป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้หลายกรณี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานของรัฐ

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้ควบคุมกิจการของบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่กำกับดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการส่วนกลาง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาท้องถิ่นตามความเหมาะสม กลุ่มบริษัทประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางราชการโดยไม่บกพร่อง เช่น การติดต่อประสานกับเทศบาลตำบล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำ สำนักชลประทาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น  กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานของรัฐที่ขอความร่วมมือหรือขอรับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทได้ประกอบกิจการอย่างสม่ำเสมอ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด โรงเรียน สถานีตำรวจภูธร เป็นต้น โดยได้แสดงข้อมูลไว้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม”

นอกจากที่บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ที่ทำให้บริษัทสามารถพัฒนา หรือปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับบริษัทได้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึ้น และผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้แก้ไขหรือขอความชัดเจน หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถทำได้โดยแจ้งต่อผู้บริหารของบริษัท หรือหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในหรือหัวหน้าส่วนงานทรัพยากรบุคคล หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทางโทรศัพท์หรือทาง e-mail

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการว่าด้วยการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th