สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

 1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง  30 พฤศจิกายน เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.kslgroup.com ส่วนของ “ ข้อมูลสำหรับนักลงทุน ” ภายใต้หัวข้อ “ห้องข่าว”
 2. แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและใช้บัตรลงคะแนนเสียง
 3. นำเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจน ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำปี ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
 4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบรายบุคคลโดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
 5. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆของบริษัทได้ที่ www.kslgroup.com ซึ่งจะมีข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปของบริษัทรวมถึงข้อมูลการประชุม ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้  อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 6. บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่ เช่น มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และก่อนที่จะมีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกที่จะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือไม่  และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2  โรงแรมเดอะสุโกศล  เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  จึงเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุมและบริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็วถูกต้องแม่นยำ
 7. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562  บริษัทฯได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น  วาระงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน   วาระจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย  วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
 8. ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่1/2562 ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์สำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ  แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  บริษัทมีการบันทึกการถ่ายวิดีทัศน์ บันทึกภาพและเสียงการประชุม ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น
 9. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่1/2562 มีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  มีการบันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน  และบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงบันทึกประเด็นคำถามคำตอบที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น พร้อมทั้งบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ  ซึ่งทางบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
 10. คณะกรรมการบริษัท ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท

พนักงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น เงินเดือน โบนัสที่เหมาะสมตามผลปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  อีกทั้งบริษัทยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานภายในบริษัท รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กร  

กลุ่มบริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้กำหนดเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่ม KSL ซึ่ง โดยครอบคลุมทั้งการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคม

บริษัทมีแนวปฎิบัติเกี่ยวกับสิทธิของพนักงาน และการกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องการดูแลสุขภาพ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐาน รวมทั้งพนักงานสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อฝ่ายจัดการ หรือแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำความผิดมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือสำนักตรวจสอบภายในได้ พนักงานที่แจ้งข้อมูลใดๆแก่บริษัทจะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ต้องรับโทษหรือการเปิดเผยตัวตนเพื่อให้มีหลักประกันที่เพียงพอว่าพนักงานจะไม่ถูกปฏิบัติจากการใช้อำนาจที่ไม่ชอบ

ทั้งนี้พนักงาน ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อบริษัทฯ และการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมทักษะคุณภาพฝีมือแรงงาน จะส่งผลต่อทั้งพนักงานและบริษัทฯ ในการพัฒนาศักยภาพและการเจริญเติบโตเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน บริษัทฯ จึงถือปฎิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม การบริหารงานด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอด

การเคารพและปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
หลักการที่สำคัญในเรื่องนี้ครอบคลุมถึง
 1. การเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน และจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามบทบัญญัติของกฎหมาย
 2. การปฎิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม งดเว้นการเลือกปฎิบัติต่อบุคคลอื่นให้ต้องเสียสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ อันเนื่องจากความเหมือนหรือแตกต่างกันในทางใดทางหนึ่งที่มิได้มีผลต่อการปฎิบัติงาน เช่น สภาพร่างกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ฐานะ เป็นต้น
 3. บุคคลควรให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรี สถานภาพหรือความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ลูกค้า

บริษัทใช้ระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO9001:2015, GMP, HACCP, FSSC22000, Halal, Kosher, Bonsucro และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าบริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และบริการในระดับโลก ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัด โดยไม่นำมาเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ตลอดจนการจัดช่องทางการติดต่อสำหรับลูกค้า เพื่อแนะนำติชม หรือแจ้งข้อร้องเรียน โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทฯจะได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะประมาณ 40-50 ครั้งต่อปีสำหรับการดำเนินการของโรงงานน้ำตาลทราย 5 แห่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการทำธุรกิจกับบริษัทฯ จะไม่มีข้อขัดแย้งใดๆกับมาตรฐานที่ลูกค้ายึดถืออยู่ บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกมาประเมินการดำเนินการและให้การรับรองในส่วนของมาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานของลูกค้าด้วย

คู่ค้า

คู่ค้าของบริษัทนั้น นอกจากหมายถึงคู่สัญญาในการซื้อขายและการจ้างระหว่างกันแล้ว ยังรวมไปถึงผู้ร่วมลงทุนกับบริษัทในบางกิจการด้วย บริษัทคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญาร่วมทุนมาโดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต ความเท่าเทียมกัน และสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากเงินที่ลงทุน
บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าในหมวดที่ 3 ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและยุติธรรม บริษัทกำหนดคุณสมบัติของคู่ค้าที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันซึ่งข้อมูลและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้าที่มีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีที่เปิดเผยและเท่าเทียมกัน รักษาข้อมูลการเสนอราคาที่ได้รับจากคู่ค้าไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่คู่ค้าที่เสนอราคารายอื่น ไม่เรียกไม่รับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท และได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกันสำหรับการทำงานของผู้รับจ้างในสถานประกอบการต่างๆนั้น บริษัทจะจัดเตรียมสภาพการทำงานที่ปลอดภัยแก่ผู้รับจ้างและกำชับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัดด้วย เมื่องานแล้วเสร็จ  บริษัทมีขั้นตอนการตรวจรับงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมและชำระค่าสินค้าหรือค่าจ้างภายในเวลาที่เหมาะสม   บริษัทโดยฝ่ายจัดซื้อได้สื่อสารกับคู่ค้า (supplier) ด้วยช่องทางต่างๆ ในเรื่องที่สำคัญ และจัดช่องทางร้องเรียนและแจ้งข้อมูลแก่บริษัทโดยแจ้งให้คู่ค้าทราบ นอกจากนั้น บริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งคู่ค้าถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทให้รับทราบ ทั้งนี้ หน่วยจัดซื้อส่วนกลางขอให้หัวหน้าแผนกพัสดุทุกโรงงานที่มีการจัดซื้อท้องถิ่นส่งหนังสือรับทราบนโยบายการต่อต้านการคอรัปชั่นให้ผู้ขายท้องถิ่นรับทราบด้วย

เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพันที่ตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ทั้งในแก่การชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา การใช้บริการทางการเงินที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของบริษัท การให้และรักษาหลักประกัน

และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด เช่น รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่ถูกต้องแก่เจ้าหนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การรักษาอัตราส่วนหนี้สินและทุน เป็นต้น ในการดำเนินงาน บริษัทได้สร้างความไว้วางใจให้กับเจ้าหนี้ผ่านการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และอำนวยความสะดวกด้านข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทผ่านทางรายงานประจำปีและรายงาน 56-1 กับสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างเปิดเผยผ่านทางงบการเงินที่ได้จัดทำและรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และได้กำหนดวิธีปฎิบัติไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน

สิทธิของคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจว่าบุคลากรต้องไม่ดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยทำลายหรือกีดกันคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้วิธีการใดๆให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย ในทางปฏิบัติ คู่แข่งในอุตสาหกรรมจะเป็นสมาชิกในสมาคมเดียวกันซึ่งได้ประชุมปรึกษาหารือและแบ่งปันข้อมูลกันอยู่เป็นประจำ จึงไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรม

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และให้การสนับสนุนและการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกุศลหรือการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่บริษัทประกอบกิจการให้ความร่วมมือต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน และสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน
บริษัทฯ ได้ลงทุนในกองทุน ESG เพื่อสังคม (ESG Investment Fund for Society) เป็นปีที่ 3 ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดของสถาบันไทยพัฒน์ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ในการสร้างการลงทุนที่นำผลตอบแทนมาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมุษยชน โดยบริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ว่าบริษัทสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของปฎิญญาและอนุสัญญาของสหประชาชาติ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆที่ประเทศไทยเป็นภาคี และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน สถานประกอบการแต่ละแห่งของบริษัทในกลุ่มได้แสดงเจตนารมณ์ให้ปรากฏเด่นชัดว่าบริษัทฯไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยประกาศให้ชุมชนทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางต่างๆ

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่า บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด บริษัทสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใช้วัตถุดิบและของเหลือใช้ให้คุ้มค่าที่สุดโดยหมุนเวียนไปใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ

ส่วนที่โรงงานจะเน้นการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยของเสียหรือมลภาวะสู่ชุมชน บริษัทได้มีการนำเครื่องดักจับฝุ่นละอองที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัทพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตให้สะอาดพอที่จะนำกลับมาใช้หรือปล่อยกลับสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้และได้สร้างระบบบำบัดน้ำคอนเดนเสทจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ (โครงการต้นแบบ Submerged Aerated Fixed Film – SAF) ขึ้นที่โรงงานในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแห่งแรก เมื่อประเมินแล้วเห็นว่าได้ผลดีตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ จึงได้ขยายการจัดทำระบบบำบัดน้ำคอนเดนเสทชนิด SAF นี้ไปทุกโรงงานในกลุ่มนอกจากนี้ บริษัทได้ปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม(รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดข้อกล่าวหาหรือเสี่ยงต่อข้อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

อนึ่ง เนื่องจากความเสี่ยงทางกฎหมายในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะความไม่คุ้นเคยกับประเด็นกฎหมายของบุคลากร บริษัทฯจึงได้กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯว่า บุคลากรต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยไม่ใช้งานสร้างสรรค์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าการกระทำใดของหน่วยงานใดจะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือไม่ ควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯก่อน ทั้งนี้ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจได้ให้ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาไว้ครอบคลุมเพียงพอว่า รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ข้อมูลคู่ค้า ข้อมูลลูกค้า สูตรการผลิต ตลอดจนข้อมูลหรือสิ่งอื่นๆ ที่ถือเป็นความลับทางการค้า ในทางปฏิบัติ ปรากฏว่ามีการปรึกษาหารือเรื่องนี้บ่อยครั้ง และสามารถป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้หลายกรณี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานของรัฐ

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้ควบคุมกิจการของบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่กำกับดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการส่วนกลาง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาท้องถิ่นตามความเหมาะสม กลุ่มบริษัทประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางราชการโดยไม่บกพร่อง เช่น การติดต่อประสานกับเทศบาลตำบล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำ สำนักชลประทาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานของรัฐที่ขอความร่วมมือหรือขอรับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทได้ประกอบกิจการอย่างสม่ำเสมอ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด โรงเรียน สถานีตำรวจภูธร เป็นต้น โดยได้แสดงข้อมูลไว้ในส่วนรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th