River Kwai Natural Agriculture Center

ประวัติความเป็นมาของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฯ

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว

“KSL ตามรอยพระราชา สร้างคุณค่าให้ยั่งยืน”

Image

ประวัติศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี

คุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของกลุ่มเคเอสแอล หรือ KSL GROUP ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร พนักงาน ชุมชนและสังคม

ด้วยแนวคิดดังกล่าวทำให้ในปี พ.ศ. 2550 คุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ได้ตัดสินใจนำพนักงานของกลุ่ม KSL เข้าฝึกอบรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตามคำแนะนำของอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์) ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ผู้ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเองให้ได้โดยพึ่งพาอาศัยกัน มีความสามัคคีกันและดำรงอยู่อย่างพอเพียงภายใต้พระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นบริษัทฯ จึงเล็งเห็นแนวคิดที่สำคัญเพื่อการได้ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้วิถีของการพึ่งพาตนเองสำหรับดูแลตนเองและครอบครัว ในการนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานขององค์กร

จากการเรียนรู้ในครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เกิดผลของการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว ขึ้นบนพื้นที่ของริเวอร์แคว ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหมอเฒ่า ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีคุณพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว และคุณวัชรินทร์ บุญญวินิจ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว นับแต่นั้นเป็นต้นมาศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว ก็เป็นศูนย์กลางของบริษัทในการฝึกอบรมเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาให้กับพนักงานในเครือของบริษัทฯ ในกลุ่ม KSL GROUP รวมทั้งชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากจังหวัดต่างๆ เพื่อให้พนักงานและผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เดินตามแนวทางขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สามารถพึ่งตนเองให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสภาวะของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปได้

โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2563 ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ในระยะเวลา 3 เดือนหลังเกิดภาวะการระบาดจะส่งผลอย่างเห็นได้ชัดเจนว่า “ความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร” คือ ทางรอดของภาวะวิกฤตนี้ โดยใช้ฐานเรียนรู้สู่ความพอเพียงที่ได้ทำการรวบรวมองค์ความรู้จากศูนย์แม่ข่าย การศึกษาเพิ่มเติมและปราชญ์ชุมชน   ทั้งหมด 18 ฐาน ดังต่อไปนี้
1. ฐานเรียนรู้ฅนรักษ์แม่ธรณี
Image
10. ฐานเรียนรู้ฅนพึ่งตน
Image

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited
503 KSL Tower 9th Floor,
Sri Ayutthaya Rd., Thanon Phaya Thai Sub-District, Ratchathewi District, Bangkok 10400, Thailand.

Tel. +662-642-6191-9
Fax. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th