ร่วมงานกับเรา

Image

นิติกร 1 ตำแหน่ง

(ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ร่างและตรวจสอบสัญญา รวมทั้งให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดเตรียมข้อมูลประกอบเอกสารสัญญาต่างๆ รวมถึงดูแลเกี่ยวกับสัญญา
 3. งานคดีความ, การฟ้องร้อง, ติดต่อประสานงานกับทนายความ
 4. งานจดทะเบียน, ต่ออายุใบอนุญาติต่างๆ กับกระทรวงพาณิชย์
คุณสมบัติ
 1. ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 2. มีประสบการณ์ด้านการทำสัญญา, การทำคดีความ 3 ปีขึ้นไป
 3. มีทักษะด้านการเจรจาเชิงกฎหมายและการสื่อความที่ดี
 4. สามารถให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายกับหน่วยงานอื่นๆ ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-642-6191-9
Ext.963 / 962

วิศวกรเครื่องมือวัด 1 ตำแหน่ง

(ปฏิบัติงานที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ขั้นตอนกระบวนการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน และมีคุณภาพตามกำหนด
 2. บริหารงานโดยวางแผนร่วมกับหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้ากะเพื่อให้ระบบควบคุมเครื่องมือวัดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อการทำงาน
 3. ออกแบบและเขียนโปรแกรม PLC,HMI,DCS ได้
 4. ดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาในแผนก
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องมือวัด
 2. อ่านแบบและออกแบบไฟฟ้าตามสาขางานที่รับผิดชอบได้
 3. มีความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์และเครื่องมืดวัด
** สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ ที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ได้ **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-642-6191-9
Ext.963 / 962

วิศวกรเคมี 1 ตำแหน่ง

(ปฏิบัติงานที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด
 2. ดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาในแผนก
 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 2. มีความรู้ทางด้านระบบวิศวกรรมหรือกระบวนการผลิต
** สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ ที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ได้ **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-642-6191-9
Ext.963 / 962

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 1 ตำแหน่ง

(ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 2. รายงานจำนวนสินค้าที่ผลิต,สินค้าคงเหลือ
 3. สรุปรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลประจำเดือน เพื่อเสนอผู้บริหาร
 4. ติดต่อประสานงานหน่อยงานภายใน-ภายนอก
คุณสมบัติ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 2. มีประสบการณ์ทำงาน 1- 3 ปี ในงานบัญชีต้นทุน
 3. หากใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาพิเศษ
 4. มีความละเอียดรอบคอบ,สามารถประสานงานได้ดี,ติดตามงานได้ดี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-642-6191-9
Ext.963 / 962

พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 ตำแหน่ง

(ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ดูแล รักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
คุณสมบัติ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ด้านการขับรถให้กับผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี
 3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  มีความรู้ในการดูแลรักษารถยนต์
 4. สามารถทำงานภายใต้ ความกดดันได้ และมีจิตใจรักงานบริการ
 5. รู้เส้นทางในเขต กรุงเทพฯ เป็นอย่างดี และเดินทาปต่างจังหวัดได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-642-6191-9
Ext.963 / 962

แบบฟอร์มสมัครงาน

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th