ร่วมงานกับเรา

Image
"พนักงาน" คือจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างจริงจัง โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานตลอดช่วงระยะเวลาของการทำงาน พร้อมทั้งสรรหาบุคลากรในเชิงรุก เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองคืกรที่มีผู้อยากร่วมงานในระดับต้นๆ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหต, ทุนการศึกษาแก่บุตร,
เงินช่วยฌาปนกิจ, เงินกู้สินเชื่ออัตราพิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ – งานงบการเงิน
(ปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ
  2. วิเคราะห์งบการเงิน และสรุปผลการวิเคราะห์งบการเงินรวม
  3. รวบรวมงบการเงินบริษัทย่อยและที่เกี่ยวข้อง
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบแสดงรายการภาษีประเภทต่างๆ ก่อนนำส่งสรรพากร
  5. ประสานงานผู้ตรวจสอบบัญชีและเจ้าหน้าที่สรรพากร
คุณสมบัติ
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี
  2. มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี ด้านจัดทำงบการเงินรวม,ปิดงบ
  3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  4. สามารถใช้งาน SAP ได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร: 02-642-6191-9
Ext. 963/962

แบบฟอร์มสมัครงาน
Job Application Form

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th