ร่วมงานกับเรา

Image

นิติกร 1 ตำแหน่ง

(ปฏิบัติงานที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานบังคับคดีความ
 2. งานติดตามหนี้,งานเร่งรัดหนี้สิน
 3. งานที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย เช่น นิติกรรม สัญญา,ให้คำแนะนำ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
คุณสมบัติ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 2. ประสบการณ์เกี่ยวกับงานกฎหมาย 2-5 ปี
 3. ** สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ ที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ได้ **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-642-6191-9
Ext.963 / 962

พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 ตำแหน่ง

(ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ดูแล รักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
 3. หลังผ่านทดลองงาน จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ
คุณสมบัติ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ด้านการขับรถให้กับผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี
 3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  มีความรู้ในการดูแลรักษารถยนต์
 4. สามารถทำงานภายใต้ ความกดดันได้ และมีจิตใจรักงานบริการ
 5. รู้เส้นทางในเขต กรุงเทพฯ เป็นอย่างดี และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-642-6191-9
Ext.963 / 962

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ

(ปฏิบัติงานที่ อ.วังสะพุง จ.เลย)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 2. เสนอแนะให้นายจ้างมีการจัดการด้านความปลอดภัย ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมความปลอดภัยในสถานประกอบการ
 3. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย
 4. อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ให้กับพนักงานใหม่และผู้รับเหมา
 5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2. สามารถใช้โปรแกรม MS Office  และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย และกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถแนะนำ ให้ความรู้ หรือถ่ายทอด เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับพนักงานได้
 5. สามารถปฏิบัติงานที่ อ.วังสะพุง จ.เลย ได้ **มีสวัสดิการบ้านพักให้**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-642-6191-9
Ext.963 / 962

แบบฟอร์มสมัครงาน

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th