ร่วมงานกับเรา

Image
"พนักงาน" คือจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างจริงจัง โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานตลอดช่วงระยะเวลาของการทำงาน พร้อมทั้งสรรหาบุคลากรในเชิงรุก เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองคืกรที่มีผู้อยากร่วมงานในระดับต้นๆ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหต, ทุนการศึกษาแก่บุตร,
เงินช่วยฌาปนกิจ, เงินกู้สินเชื่ออัตราพิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น
วิศวกรเครื่องกล 1 ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล สั่งงาน การซ่อมบำรุงในงานที่รับผิดชอบ
 2. สั่งการ ควบคุมการตรวจและออกแบบเครื่องจักรตามกระบวนการ ตามแผนงานของบริษัทฯในหลักการของการออกแบบและหลักการของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 3. ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการทำงาน และการจดบันทึกตามนโยบายของบริษัทฯ
 4. ควบคุม ดูแล การสั่งซื้อ หรือเซ็นเบิกอุปกรณ์ ในการซ่อมบำรุง และกิจกรรมอื่นแผนกกับแผนกพัสดุโรงงาน
 5. ตรวจสอบและควบคุมแบบงาน ในงานซ่อมแซม และก่อสร้างในแผนก
 6. ประสานงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อประสิทธิภาพของงานสั่งการ กำกับ ดูแล พนักงานผู้ใด้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทฯ
 7. ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
คุณสมบัติ
 1. การศึกษาปริญญาตรี วศ.บ. สาขาเครื่องกล
 2. ประสบการณ์ 0-1ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 3. มีพื้นฐานการอ่านแบบและเขียนแบบ
 4. มีความเป็นผู้นำ สุขภาพร่งกายแข็งแรง
 5. สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน ประจำที่โรงงาน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ได้ *มีบ้านพักพนักงาน*
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-642-6191-9
Ext.963 / 962

แบบฟอร์มสมัครงาน
Job Application Form

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th