ไฟฟ้า

ไฟฟ้า

ผลิตไฟฟ้าชีวมวลเพื่อพลังงานของการขับเคลื่อนเครื่องจักรและแสงสว่าง

ธุรกิจนี้อยู่ภายใต้ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด โดยจำหน่ายไฟฟ้า พร้อมกับไอน้ำให้โรงงานน้ำตาล และโรงงานอื่นๆในกลุ่ม และมีไฟฟ้าที่เกินความต้องการของกลุ่ม สามารถจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

ปัจจุบันบริษัทมีสาขารวม 3 สาขา โดยสาขาที่หนึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน้ำตาลขอนแก่น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 30 MW สาขาที่สองตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย อ.บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 90 MW และสาขาที่สามตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน้ำตาลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 70 MW ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 190 MW
Image

EIA กับ โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น

EIA ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการที่สำคัญ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ และใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลที่จะให้ความกระจ่างต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากร ในการนี้ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ได้จัดทำ EIA ตั้งแต่เตรียมโครงการระหว่างก่อสร้างโรงงาน และติดตามผลหลังโครงการเสร็จเรียบร้อย ซึ่งมีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาทุกๆ 6 เดือน
Image

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th