เอทานอล

ผลิตเอทานอลเพื่อพลังงานของรถยนต์

Image
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล โดยปัจจุบันนี้ จำหน่ายให้กับบริษัทน้ำมัน เพื่อใช้ผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงในสัดส่วนร้อยละ 10, 20 หรือ 85 ที่เรียกโดยทั่วไปว่า น้ำมันแก็สโซฮอล์

ISO9001 : 2000 กับ บมจ.เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) มีการจัดระบบบริหารในองค์กรให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด การตั้ง บมจ.เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่นนั้น นอกจากจะเป็นการสร้างงานและพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นใกล้เคียงแล้ว เกษตรกรยังสามารถจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรในราคาที่สูงขึ้นให้แก่โรงงาน อีกทั้งเป็นการลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของประเทศและยังช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกที่เป็นปัญหาสำคัญของโลกอีกด้วย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th