โครงสร้างองค์กร

ผังโครงสร้างองค์กร

Image

โครงสร้างการจัดการ

 • | นายมนู เลียวไพโรจน์

  | นายมนู เลียวไพโรจน์

  ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 18 มีนาคม 2547

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น
  • วุฒิบัตร วปอ.รุ่นที่ 34

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
  • ด้านการกำกับดูแลกิจการ
  • ด้านหน่วยงานภาครัฐ

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Accreditation Program (DAP) 30/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4)
  • ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
  • ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม
  • ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์
  • ตั้งแต่ 2547 ประธานกรรมการ บมจ. โพลีเพล็กซ์(ประเทศไทย)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (3)
  ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
  • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

  จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง: (ไม่มีการถือหุ้น)
  • คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มีการถือหุ้น)
 • | นายจำรูญ ชินธรรมมิตร์

  | นายจำรูญ ชินธรรมมิตร์

  ตำแหน่ง: กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 26 กุมภาพันธ์ 2547

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • ปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านการบริหารธุรกิจ
  • ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
  • ด้านการกำกับดูแลกิจการ

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (14)
  ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
  • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
  ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
  ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอลอะโกรแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด
  ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
  ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด
  ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
  ตั้งแต่ 2545 ประธานกรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด
  ตั้งแต่ 2543 ประธานกรรมการ บริษัท ราชาชูรส จำกัด
  ตั้งแต่ 2540 ประธานกรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
  ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด
  ตั้งแต่ 2539 ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด
  ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง จำกัด

  จำนวการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง:108,818,031 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.47)
  • คู่สมรส:ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์ 52,775,901 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ1.20)
 • | นายชลัช ชินธรรมมิตร์

  | นายชลัช ชินธรรมมิตร์

  ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ /กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 26 กุมภาพันธ์ 2547

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร Mercer University, USA
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10
  • หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 3
  • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านการขยายธุรกิจและควบกิจการ
  • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
  • ด้านการกำกับดูแลกิจการ

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4)
  ตั้งแต่ 2557 กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)
  ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
  ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
  ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (20)
  ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
  • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
  ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บมจ.เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส
  ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บจก.บางจากไบโอเอทานอล(ฉะเชิงเทรา)
  ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด
  ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
  ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
  ตั้งแต่ 2558 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนสินทรัพย์ จำกัด
  ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บจก.เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง
  ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
  ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด
  ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
  ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
  ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัทเคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด
  ตั้งแต่ 2544 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด
  ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
  ตั้งแต่ 2540 ประธานกรรมการ บจก.โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล
  ตั้งแต่ 2540 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด

  ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
  2557 - 1 สิงหาคม 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)
  2539 - 1 กรกฎาคม 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด

  จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง: 43,279,926 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.98)
  • คู่สมรส :(ไม่มีการถือหุ้น)
  • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
  นายชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร์ 11,088,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.25)
  นายชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์ 11,088,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.25)
  นางสาวชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์ 374,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.01)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  หลานของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร์)
 • | นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย

  | นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย

  ตำแหน่ง: กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2547

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • Master of Science, Engineering North Dakota State University, USA.
  • Master of Business Administration, University of Southern Queensland, Australia
  • ปริญญาตรี สาขาโครงสร้างโยธาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านการบริหารธุรกิจ
  • ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
  • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
  ตั้งแต่ 2556 กรรมการ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
  ตั้งแต่ 2526 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
  • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
  ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
  ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด
  ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

  ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
  ตั้งแต่ 2546 –ต.ค.2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
  2546-มิ.ย.2559 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด

  จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง: 29,390,196 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.67)
  • คู่สมรส: นางมนทนัฐ แต้มศิริชัย 30,688,231 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.70)
 • | นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์

  | นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์

  ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 26 กุมภาพันธ์ 2547

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาชีวะ คณะพาณิชย์ - การบัญชี โรงเรียนกิตติพาณิชย์

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านการบัญชี
  • ด้านการเงิน
  • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (14)
  ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
  • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
  ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ราชาทรานเฟอร์ จำกัด
  ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
  ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
  ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด
  ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำกัด
  ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด
  ตั้งแต่ 2543 รองประธานกรรมการ บริษัท ราชาปอร์ซเลน จำกัด
  ตั้งแต่ 2543 กรรมการ บริษัท ราชาชูรส จำกัด
  ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
  ตั้งแต่ 2532 กรรมการบริหาร บริษัท ราชาโปรดักส์ จำกัด

  จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง: 4,320,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.10)
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มีการถือหุ้น)
 • | นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล

  | นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล

  ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 26 กุมภาพันธ์ 2547

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Auckland Technical Institute, New Zealand

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านการบริหารธุรกิจ
  • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)
  ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
  • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
  ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด
  ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด
  ตั้งแต่ 2543 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชาชูรส จำกัด
  ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด
  ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำกัด
  ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด
  ตั้งแต่ 2530 กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด

  จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง: 55,937,112 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ1.27)
  • คู่สมรส: นางกรกช โรจนะโชติกุล 3,166,748 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.07)
 • | นางอินทิรา สุขะนินทร์

  | นางอินทิรา สุขะนินทร์

  ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 25 มิถุนายน 2553

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านการบริหารธุรกิจ
  • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
  ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8)
  ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
  • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
  ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
  ตั้งแต่ 2548 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
  ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท ราชาชูรส จำกัด
  ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำกัด

  จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง: 25,471,699 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.58)
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)
 • | นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

  | นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

  ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 26 กุมภาพันธ์ 2547

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada
  • Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA.
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key Blueprint for Business Growth, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ด้านการกำกับดูแลกิจการ
  • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
  ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)
  ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
  • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
  ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด
  ตั้งแต่ 2542 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด
  ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด

  จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง :99,799,954 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.26)
 • | นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

  | นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

  ตำแหน่ง: กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 เมษายน 2560

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ, University of Tennessee, Knoxville, USA
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  • CFA Charter holder, Association for Investment Management and Research (AIMR)

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านการบัญชี
  • ด้านการเงิน
  • ด้านกฎหมายและภาษี

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)
  ตั้งแต่ 2543 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
  ตั้งแต่ 2543 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (9)
  ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
  • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
  ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
  ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
  ตั้งแต่ มี.ค.2557 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด
  ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
  ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด
  ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด

  จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง:115,355,499 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.62)
  • คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น)
 • | นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

  | นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

  ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 26 กุมภาพันธ์ 2547

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ สถาบัน Computer College,Germany

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านการบริหารธุรกิจ
  • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  • ด้านการเงิน

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)
  ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
  ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)
  ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
  • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
  ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ทีเอส คลังสินค้า จำกัด
  ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทรดดิ้ง จำกัด
  ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
  ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
  ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำกัด
  ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
  ตั้งแต่ 2524 กรรมการ บริษัท ราชาชูรส จำกัด

  จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง: 96,475,726 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.19)
  • คู่สมรส: นางสมจิตร สมสุขเจริญ 279,206 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.01)
  • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ 17,733,759 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.40)
 • | นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์

  | นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์

  ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 26 กุมภาพันธ์ 2547

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • Diploma from KATINKA School, United Kingdom
  • หลักสูตร MMP รุ่น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านการบริหารธุรกิจ
  • ด้านการเงิน
  • ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
  ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
  ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
  • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
  ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด
  ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัท ชวนันทากิจ จำกัด
  ตั้งแต่ 2519 กรรมการ บริษัท ชินกิจ จำกัด

  จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง: 99,683,643 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.26)
 • | นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์

  | นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์

  ตำแหน่ง: กรรมการบริษัทและกรรมการกำกับดูแลกิจการ /กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 26 กุมภาพันธ์ 2547

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านธุรกิจการเกษตร
  • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
  • ด้านการกำกับดูแลกิจการ

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
  ตั้งแต่ 2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (9)
  ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
  • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
  ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัท ชินพงษ์สวัสดิ์ จำกัด
  ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์หัวหิน จำกัด
  ตั้งแต่ 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อป เบลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัท พงษ์วิไล จำกัด
  ตั้งแต่ 2531 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
  ตั้งแต่ 2531 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด

  จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง: 22,907,921 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.52)
  • คู่สมรส : นางดรุณี เลิศดำรงค์ลักษณ์ 2,194,852 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.05)
 • | นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์

  | นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์

  ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 26 กุมภาพันธ์ 2547

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านการบริหารธุรกิจ
  • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (5)
  ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
  • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
  ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด
  ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.

  จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง 158,162 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.004)
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)
 • | นายชาตรี ชินธรรมมิตร์

  | นายชาตรี ชินธรรมมิตร์

  ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท /กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 26 กุมภาพันธ์ 2547

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • Master of Science, Computer Science,Bellevue University, USA.
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
  • ด้านการบริหารธุรกิจ
  • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
  • Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (4)
  ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
  • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
  ตั้งแต่ 2543 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบงานธุรกิจ บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด

  จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง: 57,467,546 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ1.30)
 • | พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

  | พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

  ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 26 กุมภาพันธ์ 2547

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น 37)
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านหน่วยงานภาครัฐ
  • ด้านการกำกับดูแลกิจการ
  • ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
  ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2556 กรรมการอิสระ บริษัท เดอะแพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • | นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

  | นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

  ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 26 กุมภาพันธ์ 2547

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านบัญชี
  • ด้านการเงิน
  • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Audit Committee Forum 2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
  ตั้ตั้งแต่ 2552 กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

  ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
  2557-28 ก.ย.2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  2537 – 11 พ.ย.2562 รองประธานกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  2556-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี พร๊อพเพอร์ตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด
  2555-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษัท เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
  2548-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด
  2538-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด

  จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)
  • คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)
 • | นายวรภัทร โตธนะเกษม

  | นายวรภัทร โตธนะเกษม

  ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 26 กุมภาพันธ์ 2553

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University of Illinois Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois Urbana- Champaign สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management Northwestern University Evanston Illinois,สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)รุ่นที่ 9
  • หลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 4
  • หลักสูตร TEPCOT รุ่นที่ 2

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านการกำกับดูแลกิจการ
  • ด้านการเงิน
  • ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Directors Certification Program DCP 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • The Executive Director Course EDC 1/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Certificate of International Corporate Governance, Yale University, U.S.A.
  • Director Certificate Program, Australian Institute of Corporate Directors (รุ่น Train the Trainers), Bangkok

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3)
  ตั้งแต่ 28 มิ.ย.2556 กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  ตั้งแต่ ส.ค.2555 กรรมการ บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
  ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
  ตั้งแต่ มิ.ย.2555 กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

  จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)
  • คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)
 • | นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

  | นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

  ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 26 กุมภาพันธ์ 2553

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Harvard University,สหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Stanford Executive Program 2013

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
  • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
  • ด้านการบริหารธุรกิจ

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
  ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น(ไม่มี)

  จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)
 • | นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์

  | นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์

  ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 26 กุมภาพันธ์ 2547

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • ประกาศนียบัตร พาณิชยการ สาขาบัญชี

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  • ด้านหน่วยงานภาครัฐ
  • ด้านการกำกับดูแลกิจการ

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)
  ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
  • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
  ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง
  ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
  ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
  ตั้งแต่ 2535 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด

  จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง: 13,621,766 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.31)
  • คู่สมรส: นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 4,944,720 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.11)
 • | นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ

  | นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ

  ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 29 กันยายน 2560

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
  • ศึกษาเพิ่มเติม (Accounting Information System)University of Texas at Austin, TX, USA
  • ปริญญาโท MS. (Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ความเชี่ยวชาญ
  • ด้านการบัญชี
  • ด้านการเงิน
  • ด้านการกำกับดูแลกิจการ

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่124/2552 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Audit Committee and Continuing Development Program(ACP) รุ่นที่ 30/2553 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Advanced Audit Committee Program (Advanced ACP)รุ่นที่ 2/2553 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Role of Chairman รุ่นที่ 25/2554 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Board Matters and Trends (BMT)รุ่นที่ 7/2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3)
  ตั้งแต่ 2553 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  ตั้งแต่ 2552 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
  ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (2)
  ตั้งแต่ 2555 คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ตั้งแต่ 2550 คณะกรรมการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
  • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)
  • คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
(บริษัทจดทะเบียน : KSL)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,205 ล้านบาท

ธุรกิจน้ำตาล

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
600 ล้านบาท, 90.21%

บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
1,000 ล้านบาท, 95.78%

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
500 ล้านบาท, 98.61%

บริษัท น้ำตาลสะหวันเขด จำกัด
687.73 ล้านบาท, 98.00%


Koh Kong Plantation Co., Ltd.
468.49 ล้านบาท, 80.00%

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
1,946.69 ล้านบาท, 88.02%

ธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพ

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด
2,532 ล้านบาท, 40.00%

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
800 ล้านบาท, 100.00%

ธุรกิจสนับสนุน

บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
191.66 ล้านบาท, 23.82%

บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
20 ล้านบาท, 79.55%

บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
300 ล้านบาท, 100.00%

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด
480 ล้านบาท, 100.00%

บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
0.25 ล้านบาท, 100%

Wynn In Trading Co., Ltd.
487.5 ล้านบาท, 100.00%

ธุรกิจอื่นๆ

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด
840 ล้านบาท, 91.02%

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th