ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ข้อมูลบริษัท

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่โทรศัพท์ 0-2642-6191-9
โทรสาร 0-2642-6097
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อย่อ KSL (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000214
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ
เว็บไซต์ www.kslgroup.com
ปีที่ก่อตั้ง 2488
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 มีนาคม 2548
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ทุนจดทะเบียน 2,205,121,824 บาท
ทุนชำระแล้ว 2,205,116,309.50 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 0.50 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน - 31 ตุลาคม
ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท เคเอสแอล ชูการ์โฮลดิ้ง จำกัด
ติดต่อ สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์ 0-2642-6191-9
โทรสาร 0-2642-6097
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

Image

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th