ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2564

 

8 เม.ย.2564 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่


9 มี.ค.2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์บริษัท


23 ก.พ.2564 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2654 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)


 

22 ม.ค. 2564 การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซด์ของบริษัท


 

18 ม.ค. 2564 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (แก้ไข)


 

18 ม.ค. 2564 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) แก้ไข Temple


 

15 ม.ค. 2564 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท


บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th