ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2563

 

25 ธ.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2563


25 ธ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)


25 ธ.ค. 2563 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)


25 ธ.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2563


25 ธ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)


25 ธ.ค. 2563 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)


15 ธ.ค. 2563 ขอแจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564


27 พ.ย. 2563 ชี้แจงเหตุไฟไหม้ภายในโรงงานของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)


1 ต.ค. 2563 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า


30 ก.ย. 2563 แจ้งกรรมการลาออก


29 เม.ย. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี


13 มี.ค. 2563 แจ้งมติที่ประชุมBOD เรื่องโครงการ ESOP ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI, BCP และ KSL


10 มี.ค. 2563 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์บริษัท


25 ก.พ. 2563 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563


20 ก.พ. 2563 แจ้งเรื่องโครงการ ESOP ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI, BCP และ KSL


23 ม.ค. 2563 การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซด์ของบริษัท


14 ม.ค. 2563 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 และการจ่ายปันผลเป็นเงินสด

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th