ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2559

27 ธ.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายการจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค.2559
27 ธ.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อน ประจำปี (F45-3)
27 ธ.ค. 2559 งบการเงินรายปี 2559
26 ธ.ค. 2559 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
8 ธ.ค. 2559 บริษัทย่อยได้รับเงินคืนจากคณะกรรมการอ้อย แจ้งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้บริษัทน้ำตาลทรายและกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
25 ต.ค. 2559 แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมประจำปี 2559 ของบริษัทฯ
16 ต.ค. 2559 แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
13 ต.ค. 2559 แจ้งการเปลี่ยนชื่อและที่อยู่สำนักงานแห่งใหม่ของบริษัทย่อย
2 ต.ค. 2559 การนำบริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าจดทะเบียนใน SET (แก้ไขหัวข้อข่าว)
29 ก.ย. 2559 แจ้งการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
29 ก.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
29 ก.ย. 2559 แจ้งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้บริษัทฯ ได้รับเงินคืนจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย


28 ก.ย. 2559 แจ้งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้บริษัทย่อยได้รับเงินคืนจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
27 ก.ย. 2559 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า    
13 ก.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

 


13 ก.ย. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
13 ก.ย. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2559
24 ส.ค. 2559 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
10 ส.ค. 2559 การลงทุนโครงการขยายโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้า ที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย    
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
13 มิ.ย. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2559
13 มิ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 มิ.ย. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
28 มี.ค. 2559 หุ้นเพิ่มทุนของ KSL เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มีนาคม 2559
24 มี.ค. 2559 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
15 มี.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2559
15 มี.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 มี.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
9 มี.ค. 2559 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 บนเวบไซต์บริษัท
1 มี.ค. 2559 รายงานการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
29 ก.พ. 2559 แจ้งการลดทุนจดทะเบียน
28 ก.พ. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/ 2559 (แก้ไข)
28 ก.พ. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/ 2559 (แก้ไข 7.1)
25 ก.พ. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/ 2559
14 ก.พ. 2559 การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
14 ก.พ. 2559 การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
10 ก.พ. 2559 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการเพิ่มทุนและการจ่ายปันผลเป็นเงินสด/หุ้น (แก้ไข)
25 ม.ค. 2559 การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 บน
21 ม.ค. 2559 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการเพิ่มทุนและการจ่ายปันผลเป็นเงินสด/หุ้น
21 ม.ค. 2559 แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4
21 ม.ค. 2559 แบบแจ้งการรายงานเพิ่มทุน (F53-4) แก้ไข
21 ม.ค. 2559 การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th