ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2560

2 พ.ย. 2560 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
1 ต.ค. 2560 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
1 ต.ค. 2560 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

 


1 ต.ค. 2560 การแต่งตั้งกรรมการ (กรรมการอิสระ)
13 ก.ย. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
13 ก.ย. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2560
13 ก.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
19 ก.ค. 2560 แจ้งสารสนเทศการยกเลิกการนำบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 ก.ค. 2560 แจ้งการยกเลิกการนำบมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด จดทะเบียนในSET และ อนุมัติการควบบริษัทของบริษัทย่อย
13 มิ.ย. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2560
13 มิ.ย. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
13 มิ.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
29 พ.ค. 2560 แจ้งกรรรมการลาออก
1 พ.ค. 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดของบริษัทประจำปี 2560
3 เม.ย. 2560 แจ้งกรรมการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
15 มี.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2560
15 มี.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 มี.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
7 มี.ค. 2560 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์บริษัท
23 ก.พ. 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560
14 ก.พ. 2560 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการประจำปี 2560
22 ม.ค. 2560 การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
19 ม.ค. 2560 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 และการจ่ายปันผลเป็นเงิน
3 ม.ค. 2560 วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th