ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2561

26 ธ.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2561
26 ธ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
10 ธ.ค. 2561 ขอแจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
27 พ.ย. 2561 แต่งตั้งรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
1 ต.ค. 2561 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
31 ก.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
31 ก.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
31 ก.ค. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
5 ก.ค. 2561 แจ้งข่าวแก้ไขรายงาน AGM ปี 2560 (th)
28 มิ.ย. 2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของบริษัท
18 พ.ค. 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
30 เม.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
30 เม.ย. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2561
30 เม.ย. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
3 มี.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2561
3 มี.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
3 มี.ค. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
28 ก.พ. 2561 แจ้งเรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และโครงการ BBGI ESOP
27 ก.พ. 2561 แจ้งการลาออกและแต่งตั้งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน
27 ก.พ. 2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไขวาระ 3 และ 4.4)
20 ก.พ. 2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไขวาระ 4.2)
20 ก.พ. 2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th