ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2562

25 ธ.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2562


25 ธ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)


25 ธ.ค. 2562 งบการเงินรายปี 2562 ตรวจสอบแล้ว


20 ธ.ค. 2562 การแต่งตั้งกรรมการ (กรรมการอิสระ)


9 ธ.ค. 2562 ขอแจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563


9 ธ.ค. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2562


1 ต.ค. 2562 การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562


16 ก.ย. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)


16 ก.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)


16 ก.ย. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2562


14 มิ.ย. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2562


14 มิ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)


8 มี.ค. 2562 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์บริษัท    


22 ก.พ. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น


31 ม.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2562


31 ม.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)


31 ม.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)


21 ม.ค. 2562 การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท


11 ม.ค. 2562 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 และการจ่ายปันผลเป็นเงินสด

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th