ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี - โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (วัฒนานคร) ร่วมประชุมหมู่บ้านโดยรอบโรงงาน

 • 09072024 002 0
 • 09072024 002 1
 • 09072024 002 2
 • 09072024 002 3
 • 09072024 002 4
 • 09072024 002 5
 • 09072024 002 6
 • 09072024 002 7
 • 09072024 002 8
 • 09072024 002 0
 • 09072024 002 1
 • 09072024 002 2
 • 09072024 002 3
 • 09072024 002 4
 • 09072024 002 5
 • 09072024 002 6
 • 09072024 002 7
 • 09072024 002 8

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี  จำกัด และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวัฒนานคร (KSL Group) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านโดยรอบโรงงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล และข่าวสารของโครงการในระยะก่อสร้าง, พร้อมสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ตลอดจนตอบข้อซักถามของชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดี จำนวน 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 8 บ้านอ่างไผ่ ต.วัฒนานคร​,หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม ต.วัฒนานคร โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th