ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

KSL Group ผนึกกำลัง กรุงไทย มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emission

 • 2024 06 003 00
 • 2024 06 003 01
 • 2024 06 003 02
 • 2024 06 003 03
 • 2024 06 003 04
 • 2024 06 003 05
 • 2024 06 003 00
 • 2024 06 003 01
 • 2024 06 003 02
 • 2024 06 003 03
 • 2024 06 003 04
 • 2024 06 003 05

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 1 จากซ้าย) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL Group พร้อมด้วยนายสุรธันว์ คงทน  ประธานผู้บริหาร Wholesale Banking  ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามโครงการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สำหรับใช้ในการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ อาทิ รถตัดอ้อย และเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการเผาอ้อยในฤดูการเก็บเกี่ยว อันจะก่อให้เกิดปัญหาฝุ่น PM  2.5 ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการลดผลกระทบจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยอย่างต่อเนื่อง
โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงไทย ในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม  ตามกรอบการดำเนินงานมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2045 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2060

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th