ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี (สาขาวัฒนานคร) ติดตัังเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • Hero Shot
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Hero Shot
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี  จำกัด และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวัฒนานคร (KSL Group) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย  ผู้แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, ผู้แทนนายอำเภอวัฒนานคร, ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว, ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, ผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว, ปลัดอำเภอวัฒนานคร, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ EIA  ลงพื้นที่สังเกตการณ์การติดตัังเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล และ โรงไฟฟ้าชีวมวล ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) อันประกอบด้วย  เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเครื่องตรวจวัดคุณภาพเสียง ในพื้นที่ ตำบลหันทราย อ.อรัญประเทศ, ตำบลผักขะ อ.วัฒนานคร และสถานที่โดยรอบโรงงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ถึงแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และแนวทางป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้างต่อชุมชนของโรงงาน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th