ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี (วัฒนานคร) มอบพัดลมให้กับโรงพยาบาล จ.สระแก้ว

  • 25042024 03 00
  • 25042024 03 01
  • 25042024 03 02
  • 25042024 03 03
  • 25042024 03 05
  • 25042024 03 00
  • 25042024 03 01
  • 25042024 03 02
  • 25042024 03 03
  • 25042024 03 05

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี  จำกัด สาขาวัฒนานคร (KSL Group) โดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มอบพัดลมให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสระแก้ว สำหรับใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (รพร.สระแก้ว) อ.เมืองสระแก้ว, โรงพยาบาลวัฒนานคร อ.วัฒนานคร, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหันทราย ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงเรียน ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเดื่อ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร โดยมีผู้แทนโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th