ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

น้ำตาลท่ามะกา สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

  • 07022024 001 01
  • 07022024 001 02
  • 07022024 001 01
  • 07022024 001 02

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด (KSL Group) โดยนายกรัณย์ชัย ทักษิณ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานความยั่งยืนองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำไม้กวาดดอกหญ้า วิสาหกิจชุมชนของ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี พร้อมทั้งจัดซื้อไม้กวาดดอกหญ้าจากชุมชนจำนวน 1,100 ด้าม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ต่อไป โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และเพิ่มช่องทางในการกระจายสินค้าของชุมชน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th