ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2566

น้ำตาลขอนแก่น (น้ำพอง) จัดโครงการตรวจสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566

 • 15112023 3 01
 • 15112023 3 02
 • 15112023 3 03
 • 15112023 30 4
 • 15112023 30 5
 • 15112023 30 6
 • 15112023 3 01
 • 15112023 3 02
 • 15112023 3 03
 • 15112023 30 4
 • 15112023 30 5
 • 15112023 30 6

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาน้ำพอง โดยส่วนงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการตรวจสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566 นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วยนายแพทย์ชำนาญการ, พยาบาล, เภสัชกร, นักกายภาพบำบัด, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขาผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย จากโรงพยาบาลน้ำพอง และเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพโรคทั่วไป อาทิ โรคกระเพาะ, โรคผิวหนัง, โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคทางเดินหายใจ และโรคอื่น ๆ  ให้กับประชาชนบ้านโคกสูงกุดน้ำใส หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 17 บ้านหนองอ้อน้อย หมู่ที่ 9 และชุมชนโดยรอบโรงงาน จำนวน 100 คน เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพชุมชน และเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th