ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2564

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

  • WIN 7297
  • WIN 8082
  • WIN 7901
  • 001
  • WIN 7297
  • WIN 8082
  • WIN 7901
  • 001

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณโสมนัส  โพธิสัตย์  ประธานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัวหลวงทรัพย์มั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในส่วนบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ประเภทกองทุนร่วม Pooled Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ขนาดกองทุนต่ำกว่า 500 ล้านบาท จาก คุณชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th