ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และแจ้งเลื่อนการจัดงานอย่างไม่มีกำหนด

        เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID 19 ที่เกิดขึ้นอยู่ ณ ปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯมีความตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น จึงขอประกาศเลื่อนการจัดโครงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  

        ทั้งนี้บริษัทฯ ได้คัดเลือกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ ด้วยวิธีการ Random จำนวนทั้งหมด 80 ท่าน โดยคณะทำงานจะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งการได้รับสิทธิ์และแจ้งขอเลื่อนการจัดงานในครั้งนี้ต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอมรเดช มณีโรจน์ฉาย เบอร์โทรศัพท์ 02-642-6230-9 ต่อ 206  รายละเอียดและรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ตามด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ ของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  จำนวน 80 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

1

คุณสุภามาศ       บัณฑิตพรรณ

2

คุณปิง               คุณวัฒนสถิตย์

3

คุณเมธา            นภากวัณต์

4

คุณรุ่งเรือง          เงางามรัตน์

5

คุณกนกวรรณ     วรอาคาร

6

คุณณรงค์          ผลิตผลการพิมพ์

7

คุณเพชร           สุวรรณวงศ์

8

คุณธานี            เองใช่รัตน์

9

คุณกิตติยศ        อาภาเกียรติวงศ์

10

คุณสุภาพร        ศิรตานนท์

11

คุณถาวร           โอภาสกรุณา

12

คุณวิเชียร         ยันตรศรี

13

คุณวิรัช            ลยานันท์

14

คุณอภิษฎา        เฉลียวบุญ

15

คุณวิภาวรรณ    จรรย์ศุภรินทร์

16

คุณยุวดี           เอี่ยมวงศ์วาน

17

คุณสุชาญ         วิทยกมล

18

คุณสมจิตต์        จงรุ่งเรือง

19

คุณกนกกุล        เกษมณรงค์

20

คุณธวัชชัย       วงศ์นรากุล

21

คุณสุเมธ          นิตยศักดิ์

22

คุณวีรศักดิ์       เหลืองจามีกร

23

คุณสมศักดิ์      สุนทรพาณิชย์

24

คุณสุมินทร์      สุนทรพาณิชย์

25

คุณสามารถ     แซ่อุง

26

คุณสมศักดิ์      แซ่อุง

27

คุณสมลักษณ์   ชัยกระวีพันธ์

28

คุณนรา          ศรีเพชร

29

คุณทัศนีย์       นิธิบุญญาพันธ์

30

คุณจาตุรนต์    บุญสามารถ

31

คุณภัคกร        ภัคกรธนธรณ์

32

คุณชญานิษฐ์   กิตติโสภากูร

33

คุณกอบกิจ      กิตติโสภากูร

34

คุณลาวัลย์      รัตนลือชากุล

35

คุณยุมยง        รัตนลือชากุล

35

คุณสาธร        ปิ่นสิรานนท์

37

คุณนิราภรณ์   ปิ่นสิรานนท์

38

คุณพรชัย       แสงธรรมชัย

39

คุณวัชราภรณ์  แสงธรรมชัย

40

คุณศิริพร        ศิริไพบูลย์

41

คุณสุวรรณ      เดชะรินทร์

42

คุณชมชื่น       สุรวัฒนาวงศ์

43

คุณอภิชาติ      ว่องคงคาทอง

44

คุณบุษกร        งามพสุธาดล

45

คุณชวาพงษ์    วสุธาพิทักษ์

46

คุณสุรชัย        วงศ์ปิยชน

47

คุณสมบูรณ์     อุดมดิเรกฤกษ์

48

คุณวิไล          นภาวงศ์ดี

49

คุณบุญชัย      กิตติวาณิชยกุล

50

คุณนิตยา       เลิศสิทธิการโกศล

51

คุณจันทร์เพ็ญ  วุฒิวงศ์วัฒนา

52

คุณสุนันทา      จึงประเสริฐ

53

คุณทิพย์สุภา    สุนทรวารี

54

คุณศุภกร        ชินพงศ์ไพบูลย์

55

คุณณัฐพร       ปึงไกรวุฒิ

56

คุณสุวรรณี      เชียรสิริไกรวุฒิ

57

คุณสุนทรี        สุกาญจนาเศรษฐ์

58

คุณพนิดา        เลิศภิญโญวงศ์

59

คุณอภิรมย์ลักษณ์     ปพิชญางกูร

60

คุณชัยพฤกษ์     วัฒนาการ

61

คุณสุรพล         สมพลวิวัฒน์

62

คุณสุนทรี         รุจิตานนท์

63

คุณสุทธิรา        สุวรรณอาภา

64

คุณวิจิตรา        อนันต์รัตนโชติ

65

คุณอุษณี         อ่อนนาค

66

คุณจิรพร         อมรวิสิทธิ์กุล

67

คุณวันชัย        ฉันทพัชนี

68

คุณวิบูลย์         โรจนภานุกร

69

คุณดุสิต           รักษ์พิทยานนท์

70

คุณสุวิมล         คงรอด

71

คุณวิชัย           จงภักดิ์ไพศาล

72

คุณจิราพร        สายอุทิศ

73

คุณรพีพงศ์       โชติเสถียรธรรม

74

คุณทิพย์วรรณ   ลักขณะวิสิฏฐ์

75

คุณกัญญาภัค    สุรพันธุ์สกุล

76

คุณอวิรุทธ์        ศุภวิทยาภินันท์

77

คุณวิไลพร        เจิดจำนงวิทยากุล

78

คุณพรรณี        ลิ้มปัญญากุล

79

คุณบุญชัย        อาทิพงศ์กุล

80

คุณธงชัย          ลักษณะวิสิฎฐ์

 

 

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th