ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2563

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

 • A 02
 • A 03
 • A 04
 • A 05
 • A 06
 • A 07
 • A 02
 • A 03
 • A 04
 • A 05
 • A 06
 • A 07

เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3  ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 172 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 88 ราย รวมทั้งหมดเป็น 260 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,264,910,074 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 74 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น  4,410,232,619 หุ้น

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th