ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2563

เข้าเยี่ยมและติดตามโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในเขตพื้นที่ภาคอีสาน

คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมและติดตามโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในเขตพื้นที่ภาคอีสาน

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมาธิการการพลังงานและคณะอนุกรรมาธิการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ติดตามโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน นำโดยคุณกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมธิการ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และสาขาอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th