ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2562

KSL จับมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

KSL จับมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมผลักดันการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่อุตสาหกรรมชีวภาพและพลังงาน

  • 01
  • 02
  • 03
  • 01
  • 02
  • 03


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดพิธีร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์แก่อุตสาหกรรมชีวภาพและพลังงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

โดยนายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน), นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และนางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์แก่อุตสาหกรรมชีวภาพและพลังงาน

ทั้งนี้ การร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้การวิจัย/พัฒนาและความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรในการพัฒนาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และอาหาร จากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำตาล และแอลกอฮอล์ (เอทานอล) ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (zero waste) โดยการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากน้ำตาลเพื่ออาหารสุขภาพ และนำของเหลือทิ้งจากกระบวนการ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มาใช้ในการผลิตสารเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่คำนึงถึงการสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งในเรื่องการพัฒนางานวิจัยร่วมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th