ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ประจำปี 2562 ดังนี้

5 มี.ค. 2562  

1.คุณสุชาดา               ธนะพงศ์พร

2.คุณภิญญา              วานิชโชว์กิจ

3.คุณชวลิต                นพรัตน์

4.คุณสินีกาญจน์ เกรียงธารตรี

5.คุณสุภาพร              เอื้อภัทรา

6.คุณสมโภช              เตียรถ์เจริญกุล

7.คุณวิจิตรา               อนันต์รัตนโชติ

8.คุณสุทธิศักดิ์            อนุวัตเมธี

9.คุณเอกพล               สอนสอาด

10.คุณเสถียร             มั่นถาวรวงศ์

11.คุณเอนก               สุขีธรรมรักษ์

12.คุณลดารัตน์           เด่นสกุล

13.คุณประสาธน์ชัย      โพธิปฐม

14.คุณปิยะรัตน์           โพธิปฐม

15.คุณวราภรณ์           สุวรรณการ

16.คุณสาธินี               รังษีรัตนา

17.คุณศาธิญา            แซ่จันทร์

18.คุณธาริณี              เสริมลีลาธรรม

19.คุณปรีชา              สุขเจริญชัยกุล

20.คุณศิริพรรณ ธีระโรจนพงษ์

21.คุณอนุพจน์            พนาพรศิริกุล

22.คุณสุรเดช             กู้กุลประสงค์

23.คุณณัชชา              เลาหวิโรจน์

24.คุณคชพันธุ์            สายแสง

25.คุณบรรเจิด            สถาวรานนท์

26.คุณธาดารินทร์        ศุภองค์ประภา

27.คุณสุวิมล              ศุภองค์ประภา

28.คุณมนิฏฐา             จันสำราญ

29.คุณสมเกียรติ         เกียรติเสริมสกุล

30.คุณสุขเกษม           คงเพ็ชร์

31.คุณพัชรินทร์ ศศิโพธิวัลย์

32.คุณอรัญ                พงศ์สมบูรณ์

33.คุณจุลนนท์            ศรีธัญรัตน์

34.คุณพิเชฐ               กิตตินิเวศน์กุล

35.คุณธีระวัฒน์           ธิติโรจน์วัฒน์

36.คุณสุรศักดิ์             แซ่โฮ้ว

37.คุณภาณี               เจตะวัฒนะ

38.คุณวิทูรย์              รักษ์พิทยานนท์

39.คุณกันตรัตน์ รักษ์พิทยานนท์

40.คุณพีรวิชญ์            รักษ์พิทยานนท์

41.คุณพงศืเกตุ           เงินศุภลักษณ์

42.คุณสงวน               ลือเกียรติบัณฑิต

43.คุณบุญชัย             พันธุ์สินยืนยง

44.คุณบัณฑิต             เหลืองกนกวณิช

45.คุณเกรียงศักด์        จันทร์วรชัยกุล

46.คุณสมชาย             ตั้งวงศ์สามารถ

47.คุณชนิดา              คล่องเจริญกิจ

48.คุณธีรธร               รัตนพฤฒากุล

49.คุณกวี                 ธรานนท์

50.คุณประทีป            เหล่าวัฒนาวงศ์

51.คุณชัยพล              วัฒนาการ

52.คุณสุวรรณ             เดชะรินทร์

53.คุณปรีดา              ดำเนินศิลป์

54.คุณวิชุดา              ยุทธนานุกร

55.คุณธัญลักษณ์         จิรรุ่งศริญการ

56.คุณสิริมา               เรืองฤทธินนท์

57.คุณจักรกฤษณ์        สูนาสวน

58.คุณมงคล              วิจะระณะ

59.คุณวิชา                โชคพงษ์พันธุ์

60.คุณจาตุรนต์           บุญสามารถ

61.คุณวรรณี              รุ่งจิรารัศมีกุล

62.คุณขนิษฐา             กิจสิวะเวช

63.คุณจรรยา             ลำจวนจิตร์

64.คุณวชิรา               เมษะยานนท์

65.คุณผิน                 เด่นสกุล

66.คุณบรรจง             ศรีสุทราภรณ์

67.คุณสุทธิศักดิ์ ส่ายพัฒนะพงษ์

68.คุณคำนึง               ประวิณวรกุล

69.คุณภาวินี              จันทรวงศ์

70.คุณจารุนาถ            โกศลมนตรี

 

โดยบริษัทฯ จะติดต่อกลับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิในข้อ 4.ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ (ตามเอกสาร)

กรณีไม่สามารถติดต่อได้ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 จะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทจะทำการ Random จากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในลำดับต่อไปแทน

กำหนดการ โครงการเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
เวลา 06.15 น. ลงทะเบียน ณ ชั้น G อาคารเค เอส แอล ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา
เวลา 06.45 น. ออกเดินทางจาก อาคาร KSL Tower (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
เวลา 10.30 น. เดินทางถึงโรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชม Bo Ploy Bio-Refinery Complex
เวลา 12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.15 น. รับฟังบรรยายสรุป ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฯณ ห้องประชุม Bo Ploy Bio-Refinery Complex
เวลา 13.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและรับของที่ระลึกจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฯ
เวลา 14.00 น. เดินทางสู่วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา 14.30 น. สักการะพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมถ์
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
เวลา 18.00 น. เดินทางถึงอาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ (โดยประมาณ)

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th