ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2562

KSL จับมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมผลักดันการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่อุตสาหกรรมชีวภาพและพลังงาน

ข่าวสาร ปี 2562

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลโครงการบริษัทเกษียณสุข ระดับเหรียญทองแดง จาก ก.ล.ต. เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานมีเงินที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้หลังเกษียณ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th