ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2559

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวสาร ปี 2559

คุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ได้ลงนามในคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 มีผลใช้บังคับในวันเดียวกัน

ข่าวสาร ปี 2559

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) KSL ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์

ข่าวสาร ปี 2559

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th