การจัดการก๊าซเรือนกระจก

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ตลอดระยะเวลา 8 ทศวรรษที่ KSL Group มุ่งมั่นในการดำเนินการ “ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในมิติสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการเป้าหมายลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการพัฒนาสินค้า และบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย์

KSL Group ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการปล่อยเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยการลดใช้พลังงาน และใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าในกระบวนการผลิต บริหารจัดการทรัพยากรในสำนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการลดใช้พลังงานในชุมชน  ควบคู่กับการเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โดยการสร้างพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมป่าชุมชนทั่วประเทศ ผ่านโครงการ KSL Green Together ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และปล่อยก๊าชเรือนกระจกเป็น “ศูนย์” (Net Zero) ภายในปี 2065
 • TMK 1
 • TMK 2
 • TMK 3
 • TMK 4
 • NKT 1
 • NKT 2
 • NKT 3
 • NKT 4
 • NKT 5
 • NKT 6
 • NKT 7
 • TMK 1
 • TMK 2
 • TMK 3
 • TMK 4
 • NKT 1
 • NKT 2
 • NKT 3
 • NKT 4
 • NKT 5
 • NKT 6
 • NKT 7

ปัจจุบัน KSL Group ได้รับการรับรอง Carbon Footprint Label และ Carbon Footprint Reduction Label ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) หรือ อบก. โดยมี บริษัท เอส.ดับบลิว. อินสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ให้คำปรึกษาในการออกแบบ - พัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูล ผ่านการทวนสอบโดย นายมนต์ชัย จิตติปัญญากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต และคาร์บอนฟุตพริ้นท์, ผู้สนับสนุนด้านเทคนิคคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint Organization : CFO) เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าชเรือนกระจกเป็นศูนย์

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th