นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2563-2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  • พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564)
คณะทำงานได้เสนอพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท (ฉบับทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 ) ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมายได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับการทำงานปัจจุบัน ดังนี้

1.1. โดยตัดชื่อคณะกรรมการบริหารออกจากการเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562-2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563   มีรายละเอียดดังนี้
“คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อันประกอบไปด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่กำกับการบริหารงาน และแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯอาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและสมควร”

1.2 ปรับปรุงช่องทางการให้ข้อมูลเรื่องการกระทำผิดและการทุจริต ของสายงานทรัพยากรบุคคล
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-642-6191-9 ต่อ 969 หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ทบทวนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 2564
ทบทวนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับทบทวนครั้งที่ 4/2563 โดยมี 2 หัวข้อสำคัญที่ตัดข้อความดังนี้

หัวข้อ

ฉบับปี 2563 (เดิม)

ฉบับปี 254 (ปรับใหม่)

1. นโยบายมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 (หน้า 1)

ข้อ 3 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินหรือทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ

- ตัดข้อ 3 ออก -

 

2. นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (หน้า 8 ย่อหน้าสอง)

บริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนทางการเงินหรือทางใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเมือง โดยผู้มีอำนาจอนุมัติตามคู่มืออำนาจดำเนินการไม่อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเมืองให้กับหน่วยงานผู้ร้องขอ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานรายการที่อาจมีความเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

- ตัดข้อออก -

 


  • พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  • พิจารณาทบทวนการดำเนินการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งรวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  • พิจารณาติดตามการดำเนินการของบริษัทฯให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
  • พิจารณาติดตามและรับทราบรายงานกิจกรรมการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
  • พิจารณาทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล
  • รับทราบการที่บริษัทฯได้รับการประเมินในระดับดีเลิศจากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก่บริษัทฯ
  • รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2564 เป็นร้อยละ 100

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th