นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นำองค์กร ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ  ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  1. คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสากลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ASEAN CG Scorecard  เป็นต้น   ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการ จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent)

  2. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานใหม่ทุกระดับ โดยผ่านหลักสูตร “ KSL Basic 2019 ” เรื่องจริยธรรมธุรกิจและมาตราการเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ แก่พนักงานในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562

  3. เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ คู่มือมาตราการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ภายใน (Intranet)  เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกกลุ่มรับทราบ และยึดถือเป็นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน                        
นโยบายการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวดที่ 1.สิทธิของผู้ถือหุ้น, หมวดที่ 2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส, หมวดที่ 5.บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, หมวดที่ 6. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น และหมวดที่ 7.การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

ทั้งนี้บริษัทฯได้ดำเนินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายในระหว่างปีที่ผ่านมา
  • สิทธิของผู้ถือหุ้น
  • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  • บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  • การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
  • การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th