นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2564-2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  • พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และ ทบทวนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
  • พิจารณาทบทวนการดำเนินการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งรวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  • พิจารณาติดตามการดำเนินการของบริษัทฯให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
  • พิจารณาติดตามและรับทราบรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบต่อต้านการคอร์รัปชั่น ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) จนได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) และสามารถต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 และ 2 มาโดยตลอด
  • พิจารณาทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล
  • พิจารณาวันประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2566
  • รับทราบแผนงานการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (PDPA) เนื่องด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (PDPA) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 และมีข้อควรตระหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ โดยกรรมการสามารถเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ตนเองรับรู้มาได้ภายใต้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลทราบหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น หากกรรมการนำข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นไปใช้หรือเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบ โดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลทราบ หรือปราศจากความยินยอม หรือตามที่กฎหมายกำหนดอาจส่งผลให้บริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้ โดยอาจถูกโทษทางแพ่ง, อาญา และทางปกครอง
  • รับทราบรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4 พ.ศ 2565)
  • รับทราบการที่บริษัทฯได้รับการประเมินในระดับดีเลิศจากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำปี 2564 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก่บริษัทฯ
  • รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2565 เป็นร้อยละ 100

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th