นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นำองค์กร ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ  ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสากลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ASEAN CG Scorecard  เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

 2. ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM Checklist ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 3. ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Recertification) ซึ่งเป็นการต่ออายุรับรองเป็นวาระที่สองของบริษัท

 4. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานใหม่ทุกระดับ โดยผ่านหลักสูตร “KSL Basic Knowledge 2020”  เรื่อง จริยธรรมธุรกิจและมาตราการเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ แก่พนักงานในวันที่ 20-22กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 5. จัดกิจกรรม KSL CG & Anti-Corruption Day 2020 ภายใต้ธีมงาน “เพราะ CG คือ รากฐานของ KSL” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น แก่ ผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

 6. เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกกลุ่มรับทราบ และยึดถือเป็นเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน

 7.  ปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ , ปรับปรุงคู่มือการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น, หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส, หมวดที่ 5. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, หมวดที่ 6. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น และหมวดที่ 7. การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

ทั้งนี้บริษัทฯได้ดำเนินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายในระหว่างปีที่ผ่านมา
 • สิทธิของผู้ถือหุ้น
 • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 • บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 • การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 • การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th