การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น / การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 บริษัทโดยประธานกรรมการบริษัทได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ  ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) ทุกรูปแบบ

โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2566 CAC ได้ประกาศผลพิจารณาให้บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุเป็นสมัยที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอใบรับรับรองการต่ออายุครั้งที่ 3 ในปี 2568 ทั้งนี้บริษัทยินดีรับข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับบริษัท โปรดดูช่องทางการแจ้งข้อมูลใน ติดต่อเรา
Image

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th