การควบคุมภายใน

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจดังนี้
1

การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายงาน จัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม รวมทั้งจัดทำอำนาจดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญ ซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาด้านการควบคุมภายใน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บริหารและรับผิดชอบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิผล ในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทฯได้จัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ
2

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกับสำนักบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบของบริษัทฯพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสำนักบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบได้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
3

การควบคุมการปฎิบัติงาน

บริษัทฯมีมาตรการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ ซึ่งได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการ และการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล สามารถกระทำได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งเรื่องต่างๆให้พนักงานรับทราบ และกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯและกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
5

ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th