ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป การใช้เว็บไซต์ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้นขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

ทรัพย์สินทางปัญญา

  • เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นใด บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาข้อความ รูปภาพ เสียง/ภาพวีดีโอ และเนื้อหาอื่นใดตลอดจนสื่อประเภทอื่นที่ปรากฏบนหน้าจอต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ("สื่อมัลติมีเดีย") และสื่อมัลติมีเดียอื่นที่บริษัทได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ในการใช้สื่อมัลติมีเดียดังกล่าวในเว็บไซต์นี้
  • ท่านสามารถเรียกดูสื่อมัลติมีเดียผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือ ทำการพิมพ์ หรือดาวน์โหลด และใช้สื่อมัลติมีเดีย ทั้งนี้การใช้งานดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:
  • ท่านจะต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ จำหน่ายถ่ายโอนซึ่งข้อมูล ทำซ้ำเพื่อการอื่นนอกจากการทำซ้ำเพื่อการเรียกดู
  • ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความรับผิดที่เกิดขึ้นกับท่าน อันเนื่องมาจากการเข้าใช้เว็บไซต์นี้
  • ท่านจะต้องไม่ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ
  • ท่านจะต้องแจ้งและแสดงให้บุคคลอื่นทราบถึงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และข้อจำกัดการอนุญาตนี้ในสำเนาสื่อมัลติมีเดีย ในกรณีที่มีการทำสำเนางานดังกล่าว ท่านจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ตลอดจนแสดงข้อความที่ระบุถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดบนสำเนางานดังกล่าว
  • ท่านไม่สามารถใช้สื่อมัลติมีเดียในลักษณะอื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนข้อจำกัดความรับผิด

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมทั้งความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว และต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของท่านอันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ หรือไวรัสจากอีเมล์ที่ส่งจากเว็บไซต์หรือจากการใช้งานเว็บไซต์นี้

การใช้สื่อมัลติมีเดียที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องใช้ดุลยพินิจของท่านเองว่าจะสามารถนำไปใช้งานได ้และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์อันเฉพาะเจาะจงของท่าน หรือไม่ และจะก่อให้เกิดการละเมิดใด ๆ หรือไม่ บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องหรือความครบถ้วนของเนื้อหาใด ๆ ทั้งนี้บริษัทอาจทำการเพิ่มเติม ตัดทอน แก้ไข ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนสื่อมัลติมีเดียให้ทันสมัยโดยดุลยพินิจของบริษัทเอง และไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบถึงการดังกล่าวแต่ประการใด ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย เสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฟ้องร้องสืบเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้และข้อมูลใด ๆ ที่แสดงในเว็บไซต์นี้ รวมทั้ง ความบกพร่อง ความผิดพลาด การขาดหาย การรบกวน ความล่าช้าของเว็บไซต์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์โดยที่ท่านจะต้องรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์ด้วยตัวท่านเอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามรวมทั้งกรณีประมาทเลินเล่อ บริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อม โดยความบังเอิญ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องในกรณีใด ๆ แม้บริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้น

ท่านรับทราบโดยชัดแจ้งและยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อการกระทำของผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้

ตามเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบริษัทในการดำเนินคดี การฟ้องร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์ รวมทั้งการเรียกร้องที่อ้างข้อเท็จจริง ซึ่งหากการดังกล่าวมีมูลจะถือเป็นการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่พึงพอใจกับสื่อมัลติมีเดียที่ปรากฏในเว็บไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โปรดยุติการใช้เว็บไซต์นี้

ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ ซึ่งบริษัทมิได้ตรวจทาน หรือตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่ท่านได้ทำการเชื่อมต่อดังกล่าวด้วยแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความถูกต้องแท้จริงของสื่อมัลติมีเดียที่ปรากฏในเว็บไซต์ ที่ท่านทำการเชื่อมต่อการให้บริการเชื่อมต่อดังกล่าว เป็นแต่เพียงการอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการแก่ท่านเท่านั้น โดยท่านจะต้องรับภาระความเสี่ยงในความเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อดังกล่าว

ท่านรับทราบว่าสื่อมัลติมีเดียที่ปรากฏในเว็บไซต์อาจไม่ครบถ้วนหรือทันสมัย บริษัทจะพยายามจัดเตรียมสื่อมัลติมีเดียให้ทันสมัยมากที่สุด ทั้งนี้การแก้ไขปรับปรุงสื่อมัลติมีเดียให้ทันสมัยดังกล่าว เป็นแต่เพียงการอำนวยความสะดวกแก่ท่านไม่ถือเป็นข้อผูกพันบริษัทในการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด แม้บริษัทจะทำการตรวจทานสื่อมัลติมิเดียและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อม ที่เกี่ยวเนื่อง ผลสืบเนื่องหรือความเสียหายในกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งความเสียหายอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือการไม่อาจใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการสื่อสาร หรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าและบริการทดแทน หรือความเสียหายอันเกิดจากการเข้าใช้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้งานโดยพลการ หรือข้อความหรือการกระทำของบุคคลที่สามในเว็บไซต ์หรือการติดต่อสื่อสาร หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์หรือบริการติดต่อสื่อสาร

การติดต่อสื่อสารด้วยอีเมล์ และ/หรือการส่งข้อความผ่านเว็บไซต์ไม่ถือเป็นการบอกกล่าวตามกฎหมาย โดยหรือต่อบริษัทหรือโดยหรือต่อพนักงานหรือตัวแทนของบริษัท

นโยบายการรักษาความลับ

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนนโยบายในการรักษาความลับนี้ให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทจะลงประกาศเนื้อหาของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นในเวลาใด ๆ และเป็นครั้งคราวได้

บริษัทสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ดุลพินิจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยุติการให้บริการเว็บไซต์ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ

ข้อสงวนสิทธิ

แม้บริษัทจะมิได้ดำเนินการบังคับใช้สิทธิตามข้อตกลงฉบับนี้หรือใช้สิทธิล่าช้าในการบังคับใช้สิทธิดังกล่าว เพื่อระงับข้อพิพาทหรือเยียวยาความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ การไม่ดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทที่จะบังคับใช้สิทธิภายใต้ข้อตกลง และเงื่อนไขฉบับนี้หรือที่กำหนดโดยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในภายหลัง

ความสมบูรณ์ของข้อกำหนดแต่ละข้อ

หากข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ข้อใดไม่มีผลผูกพันและผลใช้บังคับตามกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ผลผูกพัน และการใช้บังคับข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

การเข้าเว็บไซต์

บริษัทสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าเว็บไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องบอกกล่าวแต่อย่างใด

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

กรณีที่จะต้องบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือการให้บริการเว็บไซต์นี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาส่งข้อควมผ่านเมนู “ติดต่อ” ในหน้าแรก