การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวทาง

ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจน้ำตาลและธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ โดยควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

การกำกับดูแลองค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของโรงงานผลิตน้ำตาลในประเทศไทย ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและ ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการที่ดีอันเป็นสากลและ เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรม อันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพ ต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยอยู่ระหว่างขอการรับรองสถานประกอบการ ที่ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบัติ ตามกฎหมาย

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่อง สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานและดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งยังมี การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใบรับรอง มรท.8001-2553 มาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุดจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานฯ และรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในกลุ่มโรงงาน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของ สถานที่ทำงานสม่ำเสมอ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารถังดับเพลิงประตูหนีไฟตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อม อพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี และในส่วนของโรงงานยึดหลักปฏิบัติเดียวกัน โดยเน้นข้อบังคับเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่าง เคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคน ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งมีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานรักษาความปลอดภัยของกลุ่มโรงงาน ทั้งหมด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและ มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จัดระบบภายในเพื่อขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวัด ด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป เช่น โรงงานน้ำตาล จะมีฝุ่นจากการเผาไหม้ ของหม้อไอน้ำ บริษัทฯ จึงมีมาตรการในจัดการโดยใช้เทคโนโลยี เช่น กรณีฝุ่นกากอ้อย หรือฝุ่นจากการเผาไหม้ภายในโรงงาน ทางบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีระบบ ESP (Electrostatic Precipitator) เป็นการดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่น เป็นมิตร กับชุมชน เป็นต้น ส่วนโรงงานเอทานอลจะมีน้ำเสียที่ได้จากกระบวนการผลิต จึงได้มีการนำไปผสมกับกากหม้อกรองจากโรงงานน้ำตาล ผ่านกระบวนการกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์สร้างประโยชน์ให้ชาวไร่ได้ต่อไป เป็นต้น

กรณีที่มีโครงการใหม่เกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ทางบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีการศึกษาปัจจัยด้าน สิ่งแวดล้อมและสังคมและกระบวนการลดผลกระทบพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยบริษัทฯ ได้มีการทำ Environmental Impact Assessment : EIA คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวกและทางลบ จากการพัฒนาโครงการที่สำคัญเพื่อกำหนดมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรมใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคมและเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จัดหา

บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความ จริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิตและ/หรือการ บริการ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากบริษัทผู้จัดหาสินค้าโดยมุ่งเน้นที่จะ คงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน ส่งเสริมบุคคลากรเพื่อเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการในการพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

นอกจากนี้ นโยบายหลักของผู้บริหารในการพัฒนาชุมชนนั้นคือ การเผยแพร่ศาสตร์พระราชาโดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชน ผ่านการฝึกอบรมแบบปฏิบัติจริงกับชาวไร่ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป โดยให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ ใช้กับการดำเนินชีวิต ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เค.เอส.แอล.ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหนึ่งในเครือข่ายมูลนิธิ กสิกรรมธรรมชาติ มีหน้าที่ในการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บริษัทฯ ที่ให้ความสนใจและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชนต่อไป

การพัฒนาและต่อยอดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เติบโตอย่างมั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนคุณภาพที่ดีของสินค้าและการบริการที่ดีให้กับลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ควบคู่กับ การพัฒนาดูแลพนักงานและสังคมให้ได้รับโอกาสที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านต่อ

กิจกรรมเพื่อสังคม

โหลดต่อ