ข้อมูลผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท เคเอสแอลชูการ์โฮลดิ้ง จำกัด 1,452,000,000 33.923
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 131,573,797 2.983
3. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ 115,355,499 2.616
4. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ 105,138,031 2.384
5. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 99,799,954 2.263
6. นายสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 99,683,643 2.260
7. นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 98,623,448 2.236
8. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ 96,475,726 2.188
9. CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCE 94,634,336 2.146
10. นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 92,647,024 2.101
รวม 2,385,940,458 54.100
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 2,024,292,161 45.900
รวมทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 4,410,232,619 100.00

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะนำปัจจัยต่างๆมาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงานทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมของการดำเนินงานของแต่ละบริษัทโดยไม่ได้มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด


การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้

ปี วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่จ่ายเงินปันผล รูปแบบ เงินปันผล(บาท/หุ้น) ปีผลประกอบการ
2019 11/01/19 20/03/19 เงินสด 0.05 01/11/17-31/10/18
2018 12/01/18 16/03/18 เงินสด 0.05 01/11/16-31/10/17
2017 20/01/17 23/03/17 เงินสด 0.10 01/11/15-31/10/16
2016 22/01/16 25/03/16 เงินปันผล 0.0555555556 01/11/14-31/10/15
    หุ้นปันผล 0.05  
2015 23/01/15 27/03/15 เงินปันผล 0.0811111111 01/11/13-31/10/14
    หุ้นปันผล 0.10  
2014 24/01/14 26/03/14 เงินปันผล 0.35 01/11/12-31/10/13
2013 25/01/13 28/03/13 เงินปันผล 0.50 01/11/11-31/10/12
2012 27/01/12 28/03/12 เงินปันผล 0.50 01/11/10-31/10/11
2011 24/01/11 28/03/11 เงินปันผล 0.0700 01/11/09-31/10/10
2010 22/01/10 25/03/10 เงินปันผล 0.15 01/11/08-31/10/09
2009 23/01/09 27/03/09 เงินปันผล 0.22 01/11/07-31/10/08
2008 24/01/08 27/03/08 เงินปันผล 0.22 01/11/06-31/10/07
2007 26/01/07 27/03/07 เงินปันผล 0.22 01/11/05-31/10/06
2006 20/01/06 27/03/06 เงินปันผล 0.16 01/11/04-31/10/05