ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

   คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลและรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใส ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ


   คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทาง บัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ อย่างมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทาน งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว


   คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงิน เฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

   เพิ่มเติม