ข่าวสารและบทความ

โครงการ KSL Junior Farmer 2018

โครงการ KSL Junior Farmer 2018

12 ก.ย. 2561
วันที่ 12-14 กันยายน 2561 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรม “โครงการ KSL Junior Farmer 2018” ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อสานต่ออาชีพการทำไร่อ้อยด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ร่วมกับแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี

โดยคุณพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานจัดหาวัตถุดิบ เป็นประธานในกิจกรรมเปิดโครงการ KSL Junior Farmer 2018 ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ ของกลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่นและบริษัทในเครือ โดยมีตัวแทนทายาทเกษตรกรชาวไร่ KSL เข้าร่วมกิจกรรมจากทั้ง 5 โรงงาน กิจกรรมในการจัดอบรม อาทิ การฟังการบรรยายในหัวข้อ “อนาคตอุตสาหกรรมอ้อยในไทยโดยเปรียบเทียบกับของออสเตรเลีย” โดยคุณวรชัย มโนมัธย์ บริษัท Crop Teac Asia  และการฟังการบรรยายเรื่อง “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน KSL รวมทั้งการสาธิตการทำเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างแนวคิดในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของทายาท KSL เป็นต้น