ข่าวสารและบทความ

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

22 ก.พ. 2562

 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3  ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 111 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 124 ราย รวมทั้งหมดเป็น 235 รายในขณะเปิดประชุม รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,182,532,272 หุ้น

จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 72 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น  4,410,232,619 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้   

วาระที่ 1.  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 2.  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย  3,230,164,531 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999
ไม่เห็นด้วย  31,352 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001
งดออกเสียง 2,535,192 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(ตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ คือ 3,232,731,075 หุ้น)

วาระที่ 3. อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 220,511,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิซึ่งเงินปันผลทั้งหมดอาจพึงถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนเแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย 3,232,731,075 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -


วาระที่ 4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
ดังนี้


4.1 นายมนู เลียวไพโรจน์           กรรมการอิสระ

เห็นด้วย 3,228,513,895 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8695
ไม่เห็นด้วย 4,217,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1305
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -


4.2 นายจำรูญ ชินธรรมมิตร์      กรรมการ

เห็นด้วย 3,231,510,543 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9622
ไม่เห็นด้วย 1,220,532 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0378
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

4.3  นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย      กรรมการ

เห็นด้วย 3,230,079,463 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.918
ไม่เห็นด้วย 2,651,612 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.082
งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

4.4  นายชลัช ชินธรรมมิตร์      กรรมการ

เห็นด้วย 3,229,988,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9152
ไม่เห็นด้วย 2,742,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0848
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

4.5  นายชาตรี  ชินธรรมมิตร์    กรรมการ

เห็นด้วย  3,230,059,463 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9174
ไม่เห็นด้วย 2,671,612 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0826
งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

4.6  พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ   กรรมการอิสระ

เห็นด้วย 3,231,248,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9541
ไม่เห็นด้วย 1,482,696 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0459
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

4.7 นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์    กรรมการอิสระ

เห็นด้วย  3,232,699,459 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.999
ไม่เห็นด้วย 31,616 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001
งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -


วาระที่ 5.  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1)       ค่าตอบแทนประธานกรรมการ                       ปีละไม่เกิน 540,000บาท
2)       ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ            ปีละไม่เกิน 540,000 บาท
3)       ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย                      ปีละไม่เกิน 450,000 บาท
4)       ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม       ครั้งละไม่เกิน 7,200บาทต่อคน
5)       ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม                 ครั้งละไม่เกิน 6,000บาทต่อคน

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย 3,232,699,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999
ไม่เห็นด้วย  31,352 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.001
งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -


วาระที่ 6.  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

                   1. นางสาวจันทิรา  จันทราชัยโชติ         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6326 หรือ
                   2. นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 หรือ
                   3. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ                    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4315 หรือ
                   4. นายชูพงษ์ สุรชุติกาล                    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,715,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย 3,232,699,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย 31,352 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ เพิ่มเติม