ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

 • หัวหน้าส่วนส่งเสริมไร่ (ประจำ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • บริหารงานการส่งเสริมไร่ ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
  • วางแผนจัดหาวัตถุดิบ(อ้อย) ให้ได้ปริมาณและมีคุณภาพ ตามที่กำหนด เข้าโรงงาน
  • พิจารณาอนุัมติการขอส่งเสริมทุกรูปแบบของชาวไร่ ส่งเสริมเกษตรกรพันธสัญญาให้มีการปลูกอ้อยที่ดี
  • ร่วมวิเคราะห์การจัดทำกลยุทธ์ในการส่งเสริมไร่(อ้อย) สู่การปฏิบัติจริงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งหมด
  • มีประสบการณ์ตรงด้านการส่งเสริมไร่อ้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการโน้มน้าว การเจรจา ต่อรอง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office(Word, Excel, Power Point) ได้อย่างดี
  • มีภูมิลำเนาจังหวัดขอนแก่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • บันทึกรายการประจำวัน
  • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  • จัดทําและนําเสนอรายงานผู้บริหารประจําเดือน
  • สอบทานข้อมูลต้นทุนปลูกอ้อย
  • สอบทานข้อมูล และปรับปรุงระบบงานบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/ สอบบัญชี/ ตรวจสอบภายใน
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี ในด้านบัญชีทั่วไป สอบบัญชี หรือเจ้าหนี้ลูกหนี้ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่**
  • สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • ผู้จัดการส่วนไฟฟ้า (จ.กาญจนบุรี)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ควบคุม วางแผน ปรับปรุง แก้ไข การผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบเครื่องมือวัด ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สนับสนุนเป้าหมายและแผนการผลิตของบริษัท
  • วางแผนอัตรากำลังคนในแผนกให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • วางแผนงาน และควบคุม การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  • ร่วมพิจารณา วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาในแผนกที่ดูแลรับผิดชอบ
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 5-10 ปี
  • มีความรู้ด้านการควบคุมระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
  • มีความรู้เรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตพลังงาน
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Process และเครื่องจักรในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้