ธุรกิจสนับสนุน

ธุรกิจในเครือ

ธุรกิจน้ำตาล

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำตาลและผลพลอยได้อื่นๆ สาขาที่ 1 โรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ภายหลังปรับปรุงประสิทธิภาพในปี 2557 ปัจจุบันสามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 35,000 ตันอ้อย/วัน และสาขาที่ 2 โรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สามารถหีบอ้อยได้ที่ 18,000 ตันอ้อย/วัน โดยทั้งสองโรงงานสามารถผลิตได้ทั้งน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลไฮโพล น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและผลพลอยได้อื่นๆ โรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 22,000 ตันอ้อย/วัน โรงงานสามารถผลิตได้ทั้งน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด

เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและผลพลอยได้อื่นๆ เดิมโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี บริษัทได้ย้ายไปยัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และขยายกำลังการผลิต สามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 36,000 ตันอ้อย/วัน โดยในปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงงานสามารถผลิตได้ทั้งน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำตาล และผลพลอยได้อื่นๆ มีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 4,000 ตันอ้อย/วัน ซึ่งกำลังการหีบอ้อยลดลง เนื่องมาจาก บริษัทมีการขยายเครื่องจักรส่วนหนึ่งไปที่ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา โรงงานสามารถผลิตได้ทั้งน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลไฮโพล น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

Savannakhet Sugar Corporation

เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานพื้นที่สำหรับเพาะปลูกอ้อยประมาณ 10,000 เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จากรัฐบาลลาวโดยบริษัทจะเพาะปลูกอ้อยเอง และมีโรงงานน้ำตาลที่สะหวันนะเขด สามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 3,000 ตันอ้อย/วัน ผลผลิตจะเป็นน้ำตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ

Koh Kong Plantation Co.,Ltd. และ Koh Konng Sugar Industry Co.,Ltd.

เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานพื้นที่สำหรับเพาะปลูกอ้อยรวมประมาณ 18,057 เฮกเตอร์ (112,856 ไร่) ลดลงจากเดิมเพราะบริษัทใช้พื้นที่ไม่ได้บางส่วน โดยบริษัทจะเพาะปลูกอ้อยเอง และมีโรงงานน้ำตาลที่เกาะกง สามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 6,000 ตันอ้อย/วัน ผลผลิตจะเป็นน้ำตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ

ธุรกิจพลังงานและสารเคมี

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2547 เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล น้ำอ้อย และอื่นๆ ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิตที่ 350,000 ลิตร/วัน (150,000 ลิตร/วัน ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และ 200,000 ลิตร/วัน ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี) จากกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง หรือที่เรียกว่าเอทานอล ซึ่งใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ นอกจากนี้บริษัทยังมีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยนำของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำตาล (กากหม้อกรอง) และของเสียจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ (น้ำเสีย) มาเป็นวัตถุดิบ

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2546 เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าและผลิตไอน้ำโดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมกับไอน้ำให้โรงงานน้ำตาล และโรงงานอื่นๆในกลุ่ม และมีไฟฟ้าที่เกินความต้องการของกลุ่ม สามารถจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปัจจุบันบริษัทมีสาขารวม 3 สาขา โดยสาขาที่หนึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงงานน้ำตาลขอนแก่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สาขาที่สองตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จังหวัดกาญจนบุรี (โครงการพลังงานทดแทนบ่อพลอย) และสาขาที่สามตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงงานน้ำตาลขอนแก่น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (โครงการเลย) ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 195 MW

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด

บริษัทจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดหา และจัดจำหน่าย วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ และรวมถึงการให้บริการทางการค้าต่าง ๆ

ธุรกิจสนับสนุน

บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัทดำเนินธุรกิจ ซื้อมาขายไปน้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับลูกค้าภายในประเทศ และบริษัทมีการเพาะปลูกอ้อยในที่ดินของบริษัทเองเพื่อส่งให้โรงงานในกลุ่มเคเอสแอล

บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด

เป็นตัวแทนของบริษัทน้ำตาลกลุ่มเคเอสแอลและบริษัทอื่นๆในการส่งออกน้ำตาลไปต่างประเทศ

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (TSTE ) และบริษัทย่อย

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่าคลังเก็บสินค้า บริการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร บริการท่าเทียบเรือและบริการสินค้าผ่านท่า โดยท่าเรือและคลังสินค้า ตั้งอยู่ที่พระประแดง สมุทรปราการ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทน้ำตาลในกลุ่ม KSL โรงงานน้ำตาลอื่นที่ถือหุ้นโดยพันธมิตรทางการค้าอื่นๆ และลูกค้าทั่วไป นอกจากนี้ทางบริษัท ไทยชูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจหลัก ๆ คือ ธุรกิจซื้อ-ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตแป้งสาลี ธุรกิจผลิตถุงกระสอบพลาสติก และโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างท่าเรือคอนเทนเนอร์(รายละเอียดดูได้จากข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)(TSTE) และ บริษัท ทีเอสฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL))

บริษัท Wynn In Trading จำกัด

บริษัทดำเนินธุรกิจซื้อมาขายไประหว่างประเทศ ให้คำปรึกษา และการลงทุนในต่างประเทศ

บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด

เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำตาล และสินค้าอื่นๆ

ธุรกิจอื่น ๆ

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด

เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจทำสวนเกษตรและบ้านพักตากอากาศที่จังหวัดกาญจนบุรีในชื่อ “ริเวอร์แควปาร์คแอนด์รีสอร์ท” โดยให้บริการบ้านพักและใช้เป็นที่จัดอบรมสัมมนาให้แก่บุคลากรภายในกลุ่ม และลูกค้าทั่วไป นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน ย่านใจกลางเขตธุรกิจในกรุงเทพมหานครโดยเป็นเจ้าของอาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ สีลมซึ่งเป็นอาคารสูง 22 ชั้น และชั้นใต้ดิน 6 ชั้น มีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 19,151 ตารางเมตร