ไฟฟ้า

ผลิตไฟฟ้าชีวมวลเพื่อพลังงานของการขับเคลื่อนเครื่องจักรให้แสงสว่าง

ไฟฟ้า

ธุรกิจนี้อยู่ภายใต้ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด โดยจำหน่ายไฟฟ้า พร้อมกับไอน้ำให้โรงงานน้ำตาล และโรงงานอื่นๆในกลุ่ม และมีไฟฟ้าที่เกินความต้องการของกลุ่ม สามารถจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

ปัจจุบันบริษัทมีสาขารวม 3 สาขา โดยสาขาที่หนึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน้ำตาลขอนแก่น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 65 MW สาขาที่สองตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย อ.บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 90 MW และสาขาที่สามตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน้ำตาลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 40 MW

EIA กับ โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น

EIA ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการที่สำคัญ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ และใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลที่จะให้ความกระจ่างต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากร ในการนี้ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ได้จัดทำ EIA ตั้งแต่เตรียมโครงการระหว่างก่อสร้างโรงงาน และติดตามผลหลังโครงการเสร็จเรียบร้อย ซึ่งมีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาทุกๆ 6 เดือน