ปุ๋ยอินทรีย์

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพลังงานของอ้อย และเกษตรอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำตาล (กากหม้อกรอง) และน้ำเสียที่มาจากกระบวนการผลิตก๊าชชีวภาพ และการผลิตเอทานอล