ข้อมูลองค์กร

ก้าวแรกสู่ธุรกิจน้ำตาล

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2488 กลุ่มบริษัทเคเอสแอล (KSL Group)

ได้พัฒนาจากการเป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายเล็ก ซึ่งมีศักยภาพการผลิตน้ำตาลเพียง 600 กิโลกรัมต่อวัน มาสู่การเป็นบริษัทมหาชนที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินกิจการโรงงานน้ำตาล 5 แห่งในประเทศไทย และอีก 2 แห่งในประเทศลาวและกัมพูชา บริษัทสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล ตามแนวคิดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอ้อยให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

 • ปี พ.ศ.2488
 • ปี พ.ศ.2495
 • ปี พ.ศ.2516
 • ปี พ.ศ.2517
 • ปี พ.ศ.2519
 • ปี พ.ศ.2533
 • ปี พ.ศ.2539
 • ปี พ.ศ.2546-2547
 • ปี พ.ศ. 2548
 • ปี พ.ศ.2550
 • ปี พ.ศ.2554
 • ปี พ.ศ.2555
 • ปี พ.ศ.2558
 • START

นโยบายคุณภาพ

ผลิตน้ำตาลทรายคุณภาพด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

ส่งมอบตรงเวลา

ลูกค้ามั่นใจ

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

วิสัยทัศน์

เรา คือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ

พันธกิจ

 1. สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ บนพื้นฐานของการพัฒนาระบบการเกษตรที่ยั่งยืน
 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าสูง
 3. พัฒนาศักยภาพของบุคคลากร และระบบงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเติบโต
 4. พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน
 5. ส่งเสริมงานด้านนวัตกรรม สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา เพื่อขยายตัว และเติบโตไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ

ค่านิยมองค์กร

มีพลัง

ซื่อสัตย์

ร่วมใจ

สร้างสรรค์

ผังโครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการจัดการ

 • คณะกรรมการบริษัท

  นายมนู เลียวไพโรจน์

  ประธานกรรมการ

  นายจำรูญ ชินธรรมมิตร์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

  นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักนวัตกรรม

  นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน

  นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบริหารและสำนักงาน

  นางอินทิรา สุขะนินทร์

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ

  นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

  นายชลัช ชินธรรมมิตร์

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

  นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

  นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

  นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

  นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์

  กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

  นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

  นายชาตรี ชินธรรมมิตร์

  กรรมการบริษัท

  พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

  กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

  นายการุณ กิตติสถาพร (ดำรงตำแหน่งถึง 30 มิ.ย. 2562)

  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

  นายวรภัทร โตธนะเกษม

  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์

  กรรมการบริหารและกรรมการบริษัท

  นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ

  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

 • คณะกรรมการอิสระ

  นายมนู เลียวไพโรจน์

  ประธานกรรมการ

  พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

  กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

  นายการุณ กิตติสถาพร (ดำรงตำแหน่งถึง 30 มิ.ย. 2562)

  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

  นายวรภัทร โตธนะเกษม

  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ

  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

 • คณะกรรมการตรวจสอบ

  นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

  นายวรภัทร โตธนะเกษม

  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ

  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

 • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นายการุณ กิตติสถาพร (ดำรงตำแหน่งถึง 30 มิ.ย. 2562)

  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

  พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

  กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

  นายการุณ กิตติสถาพร (ดำรงตำแหน่งถึง 30 มิ.ย. 2562)

  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

  นายชลัช ชินธรรมมิตร์

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

 • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  นายวรภัทร โตธนะเกษม

  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

  กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ

  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

  นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์

  กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

 • คณะผู้บริหาร

  นายจำรูญ ชินธรรมมิตร์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

  นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักนวัตกรรม

  นางอินทิรา สุขะนินทร์

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ

  นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน

  นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบริหารและสำนักงาน

  นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

  นายชลัช ชินธรรมมิตร์

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

  นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

  นายธีระ สงวนดีกุล

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มการผลิต ธุรกิจน้ำตาล

  นายธัชชัย ศุภผลศิริ

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย / เลขานุการบริษัท

  นายธนภัทร ณ เชียงใหม่

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารและสำนักงาน (ดำรงตำแหน่งถึง 31 พ.ค. 2562)

  นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดหาวัตถุดิบ

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและผลพลอยได้อื่นๆ โดยมีธุรกิจน้ำตาล ซึ่งมีผลิตภัณฑ์คือ น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar) น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (Very High Polarization Sugar) น้ำตาลทรายขาว (White Sugar) น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) ธุรกิจเอทานอล ผลิตจากกากน้ำตาล (Molasses) และน้ำอ้อย เพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ผลิตจากกากอ้อย (Bagasses) รวมถึงก๊าซชีวภาพและพลังไอน้ำ ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตจากกากหม้อกรอง (Filter Cake)


มาตรฐานและรางวัลแห่งความสำเร็จ


  บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  ธุรกิจน้ำตาล

  1. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

  ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ

  ผลิตภัณฑ์หลัก: น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

  2. บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

  ประเภทของธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ

  ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

  3. บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด

  ประเภทของธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ

  ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

  4. บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

  ประเภทของธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ

  ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

  5. Savannakhet Sugar Corporation

  ประเภทของธุรกิจ : เพาะปลูกอ้อ ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย

  ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ

  6. Koh Kong Plantation Co.,Ltd.

  ประเภทของธุรกิจ : เพาะปลูกอ้อย

  7. Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd.

  ประเภทของธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและบริการท่าเทียบเรือ

  ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำตาลทรายดิบและผลพลอยได้อื่นๆ

  ธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพ

  1.บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ : บริษัทโฮลดิ้ง ที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

  2. บริษัท เค เอส แอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

  ประเภทธุรกิจ :ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์เพื่อผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตปุ๋ยอินทรีย์

  3. บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

  ประเภทของธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

  4. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด

  ประเภทของธุรกิจ : จัดหาและจำหน่าย วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

  ธุรกิจสนับสนุน

  1. บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

  ประเภทของธุรกิจ : ให้เช่าคลังเก็บสินค้า บริการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร และบริการท่าเทียบเรือ

  2. บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด

  ประเภทของธุรกิจ : บริษัทรับอนุญาตส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำตาล

  3. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

  ประเภทของธุรกิจ : ซื้อมาขายไปน้ำตาลทรายในประเทศ และดำเนินกิจการทางการเกษตร

  4. บริษัท Wynn In Trading จำกัด

  ประเภทของธุรกิจ : ธุรกิจซื้อมาขายไประหว่างประเทศ ให้คำปรึกษาและการลงทุนในต่างประเทศ

  ธุรกิจอื่น ๆ

  1. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด

  ประเภทของธุรกิจ : พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่าอาคารสำนักงาน และศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทในกลุ่ม

  2. บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด

  ประเภทของธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำตาล และสินค้าอื่นๆ