Careers

If you’re ready to take the next step in your career. We offer unique opportunities for you to get to know us and work as an integral part of our team.

Be part of a team

Available Positions

 • หัวหน้าส่วนส่งเสริมไร่ (ประจำ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น)

  Responsibility

  • บริหารงานการส่งเสริมไร่ ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
  • วางแผนจัดหาวัตถุดิบ(อ้อย) ให้ได้ปริมาณและมีคุณภาพ ตามที่กำหนด เข้าโรงงาน
  • พิจารณาอนุัมติการขอส่งเสริมทุกรูปแบบของชาวไร่ ส่งเสริมเกษตรกรพันธสัญญาให้มีการปลูกอ้อยที่ดี
  • ร่วมวิเคราะห์การจัดทำกลยุทธ์ในการส่งเสริมไร่(อ้อย) สู่การปฏิบัติจริงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Qualification

  • ปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งหมด
  • มีประสบการณ์ตรงด้านการส่งเสริมไร่อ้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการโน้มน้าว การเจรจา ต่อรอง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office(Word, Excel, Power Point) ได้อย่างดี
  • มีภูมิลำเนาจังหวัดขอนแก่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

  Responsibility

  • บันทึกรายการประจำวัน
  • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  • จัดทําและนําเสนอรายงานผู้บริหารประจําเดือน
  • สอบทานข้อมูลต้นทุนปลูกอ้อย
  • สอบทานข้อมูล และปรับปรุงระบบงานบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

  Qualification

  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/ สอบบัญชี/ ตรวจสอบภายใน
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี ในด้านบัญชีทั่วไป สอบบัญชี หรือเจ้าหนี้ลูกหนี้ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่**
  • สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 • ผู้จัดการส่วนไฟฟ้า (จ.กาญจนบุรี)

  Responsibility

  • ควบคุม วางแผน ปรับปรุง แก้ไข การผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบเครื่องมือวัด ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สนับสนุนเป้าหมายและแผนการผลิตของบริษัท
  • วางแผนอัตรากำลังคนในแผนกให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • วางแผนงาน และควบคุม การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  • ร่วมพิจารณา วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาในแผนกที่ดูแลรับผิดชอบ
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  Qualification

  • ปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 5-10 ปี
  • มีความรู้ด้านการควบคุมระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
  • มีความรู้เรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตพลังงาน
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Process และเครื่องจักรในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า